LMCG Instagram

TPM. Autonomiczne Utrzymanie Ruchu AM

Cele:

 • Zrozumienie roli UR i produkcji w zakresie obsługi i utrzymania maszyn
 • Zapoznanie z 7 krokami AM
 • Przećwiczenie kroków 1-3 w zakresie AM
 • Zaplanowanie strategii wdrożenia AM w przedsiębiorstwie
 • Zapoznanie z audytem TPM/AM

Czas trwania:

2 dni / 16 godzin lekcyjnych

Miejsce:

W firmie / wyjścia na Gemba


Program:

 • AM jako filar TPM – relacje
 • Przegląd 7 kroków AM
 • Wprowadzenie do podejścia (pojęcia) – Autonomous Management – Autonomiczne Zarządzanie
 • Ćwiczenie wdrożenia kroków 1-3
 • Planowanie wdrożenia AM w organizacji
 • Skuteczny audyt kroków AM

Efekty:

 • Umiejętność planowania wdrożenia AM w organizacji
 • Umiejętność tworzenia i nadzorowania standardów TPM_AM
 • Umiejętność diagnozowania statusu wdrożenia i potencjału AM w organizacji

Metodologia:

Wstęp teoretyczny

Ćwiczenia indywidualne

Ćwiczenia zespołowe

Symulacje

Gry

GEMBA

Case studies

Filmy/zdjęcia

Dyskusja

Szkolenie z zakresu zarządzania parkiem maszynowym (TPM - Total Performance Maintenance) jest szansą dla firm, dla których dostępność maszyn jest kluczowa. Jeden z filarów TPM - Autonomiczne Utrzymanie Ruchu (AM) stwarza imponującą szansę na poszerzenie kompetencji operatorów, którzy na co dzień obsługują maszyny i znają je najlepiej. Warsztaty dają szansę na poznanie narzędzi, które wprowadzone w organizacji zwiększają stabilność procesów produkcyjnych, wydłużają okres eksploatacji, obniżają koszty utrzymania maszyn i urządzeń a tym samym są podstawą zwiększenia możliwości produkcyjnych.

TPM polega na ścisłej współpracy operatorów produkcji i utrzymania ruchu, którzy realizują właściwą, bieżącą konserwację maszyn i urządzeń (operatorzy) i planową konserwację (Utrzymanie Ruchu), po to aby zapobiegać awariom, stratom wynikającym z przygotowania urządzeń do pracy, nastawieniom i przezbrojeniom, pracy maszyn na zwolnionych obrotach, mikroprzestojom i bezczynności maszyn. Właściwe wyliczenie wskaźnika efektywności maszyn (OEE - Overall Equipment Effectiveness) jest podstawą określenia możliwości produkcyjnych Parku Maszynowego. Znajomość tego wskaźnika jest podstawą doskonalenia (określenia celu i możliwości).

Oferowane przez nas szkolenie TPM obejmuje 16 godzin dydaktycznych. Zajęcia gwarantują nie tylko poszerzenie wiedzy jak na przykład zapoznanie z 7 krokami Autonomous Maintenance, ale także stwarzają doskonałą sposobność do przyswojenia i doskonalenia umiejętności praktycznych w zakresie TPM jak obliczanie wskaźnika OEE czy strukturalnego rozwiązywania problemów a także zapoznać się z przykładowym planem wdrożenia AM w organizacji, czyli uczestnicy wypracowują strategię wdrożenia Autonomous Maintenance, która ma wpływ na budowanie i rozwijanie relacji biznesowych. W ramach warsztatów uczestnicy ćwiczą prowadzenie audytów poszczególnych kroków AM.

Szkolenia TPM oferują szerokie spektrum ćwiczeń indywidualnych oraz grupowych. Kurs wzbogacony jest atrakcyjnymi materiałami audiowizualnymi, które ułatwiają utrwalenie nabytych kompetencji. Dodatkowym walorem kursu są autentyczne studia przypadków oraz inspirujący panel dyskusyjny.

Finalne efekty szkolenia są wszechstronne i łatwe do zastosowania w zawodowej rzeczywistości. Kursant umie nie tylko zaplanować implementację AM w przedsiębiorstwie, ale także kreować i monitorować standardy Autonomous Maintenance. Ponadto, uczestnik szkolenia, dzięki pracy nad audytem, jest w stanie, po powrocie do swojej organizacji, wyliczyć wskaźnik OEE oraz obiektywnie ocenić status wdrożenia AM w przedsiębiorstwie a także zaplanować strategię wdrożenia TPM w firmie.

^