LMCG Instagram

Szkolenie SMED. Optymalizacja przezbrojenia

Cele:

 • Zrozumienie redukcji procesu przezbrajania dzięki wnikliwej analizie przy zastosowaniu odpowiednich narzędzi Lean, tj.: diagram spaghetti, mapa procesu przezbrojenia
 • Zrozumienie różnić w czynnościach zewnętrznych i wewnętrznych
 • Zrozumienie analizy ERPU (Eliminuj, Redukuj, Połącz, Uprość)
 • Wypracowanie standardu przezbrojenia
 • Zrozumienie korzyści wynikających z redukcji czasów przezbrojenia.
 • Nabycie umiejętności wyliczania korzyści z redukcji czasów przezbrojenia

Czas trwania:

1 dzień/ 8 godzin lekcyjnych – szkolenie
4 dni/ 32 godziny lekcyjne – szkolenie i warsztaty - do zdefiniowania z klientem w zależności od złożoności procesu przezbrojenia

Miejsce:

W firmie / wyjścia na Gemba


Program:

 • Definicja SMED
 • Cele stosowania SMED
 • Podstawowe 4 kroki SMED
 • Symulacja SMED
 • SMED - korelowanie czynności na stanowisku pracy z procesami pomocniczymi (transport, dostawy materiałowe, czynności konserwacyjno-remontowe etc.)
 • Dokumentowanie czynności SMED
 • Zapoznanie się z czynnościami przezbrojeniowymi na wybranym stanowisku
 • Identyfikacja czynności wewnętrznych i zewnętrznych
 • Opracowanie i przedyskutowanie w zespołach nieprawidłowości występujących w przezbrojeniu
 • Ustalenie możliwych przyczyn zaistnienia nieprawidłowości
 • Wdrożenia pilotowe
 • Podsumowanie i wnioski
 • Przygotowanie list kontrolnych i standardów przezbrojeń

Efekty:

 • Wypracowanie najlepszych metod pracy podczas procesu przezbrojenia
 • Opracowanie standardów przezbrojenia
 • Przygotowanie efektywnej Road Mapy z szczegółowymi działaniami doskonalącymi proces przezbrojenia
 • Redukcja czasu przezbrojenia o 30-50%

Metodologia:

Wstęp teoretyczny

Ćwiczenia indywidualne

Ćwiczenia zespołowe

Symulacje

Gry

GEMBA

Case studies

Filmy/zdjęcia

Dyskusja

Filozofa skracania czasu przezbrojeń - SMED to zestaw narzędzi i technik za pomocą których można znacznie skrócić czas przestawy maszyn a co za tym zwiększyć dostępność i efektywność pracy linii produkcyjnej. Celem SMED jest przygotowanie maszyn do wykonywania efektywnej pracy wraz ze wszystkim koniecznymi do tego czynnościami, narzędziami i standardami. Ten sposób zwiększenia produktywności powstał w Japonii i od wielu lat stosowany jest w zakładach przemysłowych na całym świecie.
Głównym celem organizowanego przez nas szkolenia SMED, jest przekazanie wiedzy teoretycznej oraz praktycznej z zakresu tematów takich jak optymalizacja przezbrojenia, analizy ERPU, oraz wyznaczanie poszczególnych etapów przygotowywania pracowników, materiału oraz sprzętu, tak by skrócić czas przezbrajania.

Organizowane przez nas szkolenie SMED opiera się nie tylko na teorii, ale także praktycznej symulacji oraz na prezentowaniu case studies wraz z ich analizą, wyciąganiem wniosków i dyskusją uczestników. Wszystko to pozwala na lepsze zrozumienie struktury, przebiegu oraz korzyścipłynących ze wdrożenia rozwiązań SMED. Prowadzący szkolenie SMED to praktycy z dużym doświadczeniem oraz umiejętnością jasnego przekazywania wiedzy popartej konkretnymi praktycznymi przykładami z różnych dziedzin przemysłu. W trakcie zajęć prezentowane są filmy, prezentacje, raporty A3 oraz inne materiały multimedialne. Organizowane przez nas szkolenie SMED angażuje uczestników w przebieg kursu, co przekłada się na szybkie i naturalne zdobywanie potrzebnej wiedzy, a także umiejętności. Szkolenia realizowane są bezpośrednio w firmie klienta lub jako warsztaty otwarte w naszej siedzibie, którą jest Wrocław. Praca w firmie klienta to niewątpliwa zaleta, pozwalająca na symulowanie danych zdarzeń w znanym uczestnikom otoczeniu i w warunkach jak najbardziej zbliżonych do tych, jakie występują podczas codziennej pracy. Dzięki temu proces wdrożenia SMED jest naturalny i nie budzi negatywnych emocji u pracowników.

^