LMCG Instagram

Hoshin Kanri - Budowanie strategii celów dla organizacji

Cele:

 • Zrozumienie znaczenia misji i wizji w organizacji
 • Zrozumienie sposobu budowania modeli biznesowych wg Osterwaldera
 • Nabycie umiejętności budowania celów strategicznych organizacji
 • Nabycie umiejętności budowania celów procesowych
 • Nabycie umiejętności kaskadowania celów procesowych

Czas trwania:

2 dni / 16 godzin lekcyjnych

Miejsce:

W firmie / wyjścia na Gemba


Program:

 • Hoshin kanri – istota i waga dla organizacji
 • Budowanie modeli biznesowych wg Osterwaldera
 • Przejście z poziomu misji i wizji do poziomu celów strategicznych przedsiębiorstwa
 • Budowa wskaźników procesowych
 • Skuteczne kaskadowanie wskaźników – od strategicznych do zespołowych i indywidualnych

Efekty:

 • Umiejętność budowania misji i wizji w oparciu o zasady
 • Tworzenie modelu biznesowego wg Osterwaldera
 • Umiejętność kaskadyzacji celów na bazie X matrix

Metodologia:

Wstęp teoretyczny

Ćwiczenia indywidualne

Ćwiczenia zespołowe

Symulacje

Gry

GEMBA

Case studies

Filmy/zdjęcia

Dyskusja

Zarządzanie przez cele w organizacji - Hoshin Kanri

Jednym z prowadzonych przez nas szkoleń jest warsztat dotyczący Budowania Strategii Celów (a konkretnie zarządzanie przez cele) dla organizacji, czyli system Hoshin Kanri. Podczas zajęć kursanci zapoznają się z następującymi zagadnieniami procesu zarządzania przez cele: prawidłowe budowanie celów, kaskadowanie celów, eskalacja problemów związanych z realizacją celów, Daily meeting oraz inne procesy Lean Management.

Szkolenie zgodnie z Hoshin Kanri organizowane jest, by uczestnicy zrozumieli jak ważną rolę w tworzeniu celów strategicznych i operacyjnych, a co za tym idzie zarządzanie przez cele, odgrywa wizja i misja oraz fakt, że wszystkie procesy w danej organizacji, oraz planowanie kolejnych posunięć biznesowych, muszą być spójne z założeniami wynikającymi z celów, jakie zostały wyznaczone.

Spotkania prowadzone są przez specjalistów, którzy dzielą się z uczestnikami praktycznymi aspektami Lean Management. Mają oni doświadczenie w budowaniu strategii dla wielu organizacji. Doskonale wiedzę, jak istotne jest zarządzanie przez cele czy zarządzanie procesami. W trakcie szkoleń poruszane są również zagadnienia związane z tak ważną umiejętnością jak efektywne zarządzanie projektami.

Spotkania prowadzone są przez specjalistów, którzy dzielą się z uczestnikami praktycznymi aspektami Lean Management. Mają oni doświadczenie w budowaniu strategii dla wielu organizacji. Doskonale wiedzą, jak istotne jest zarządzanie przez cele czy zarządzanie procesami.

W ciągu dwóch dni roboczych, gdy prowadzone są zajęcia warsztatowe, przeprowadzane są dyskusje oraz omawiane case studies, uczestnicy nabywają umiejętność kaskadyzacji celów na bazie X matrix. Uczą się, w jaki sposób zarządzanie procesami ma realny wpływ na wyniki osiągane przez daną organizację.
Konstrukcja szkolenia zakłada udział uczestników w rozmaitych ćwiczeniach, wykonywanych zarówno indywidualnie, jak i w zespołach. Prowadzone są także dyskusje na temat prawidłowego budowania misji przedsiębiorstwa, definiowania realnych celów zgodnie z metodą SMART, definiowania celów strategicznych, operacyjnych, kaskadowania ich do niższych poziomów zarządzania organizacją.

Zarządzanie przez cele czy zarządzanie projektami to kluczowe działania, które powinny być niezmiennie ulepszane w każdej dobrze rozwijającej się firmie. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą w stanie umiejętnie budować misję i wizję firmy na podstawie określonych zasad. Na podstawie zbudowanej misji będą potrafić definiować cele strategiczne I rozumieć, jak cele strategiczne przełożyć na operacyjne na podstawie narzędzia X Matrix. Poznają też jak budować wskaźniki I jakie korzyści daje organizacji Visiual Management. Uczestnicy zrozumieją jak ważne jest aby każdy dział w organizacji miał określone oczekiwania (cele do dowiezienia) i wskaźniki – po czym poznasz, że dany dział zrobił dobrą pracę? Zdobyta wiedza może być wykorzystana i wdrożona do codziennego funkcjonowania firmy, co przekłada się na wzrost jej konkurencyjności oraz zwiększenie prawdopodobieństwa osiągnięcia zakładanych rezultatów.

^