LMCG Instagram

SMED. Optymalizacja przezbrojenia

Cele:

 • Zrozumienie redukcji procesu przezbrajania dzięki wnikliwej analizie przy zastosowaniu odpowiednich narzędzi Lean, tj.: diagram spaghetti, mapa procesu przezbrojenia
 • Zrozumienie różnic w czynnościach zewnętrznych i wewnętrznych
 • Zrozumienie analizy ERPU (Eliminuj, Redukuj, Połącz, Uprość)
 • Wypracowanie standardu przezbrojenia
 • Zrozumienie korzyści wynikających z redukcji czasów przezbrojenia.
 • Nabycie umiejętności wyliczania korzyści z redukcji czasów przezbrojenia

Czas trwania:

1 dzień/ 8 godzin lekcyjnych – szkolenie
4 dni/ 32 godziny lekcyjne – szkolenie i warsztaty - do zdefiniowania z klientem w zależności od złożoności procesu przezbrojenia

Miejsce:

W firmie / wyjścia na Gemba


Program:

 • Definicja SMED
 • Cele stosowania SMED
 • Podstawowe 4 kroki SMED
 • Symulacja SMED
 • SMED - korelowanie czynności na stanowisku pracy z procesami pomocniczymi (transport, dostawy materiałowe, czynności konserwacyjno-remontowe etc.)
 • Dokumentowanie czynności SMED
 • Zapoznanie się z czynnościami przezbrojeniowymi na wybranym stanowisku
 • Identyfikacja czynności wewnętrznych i zewnętrznych
 • Opracowanie i przedyskutowanie w zespołach nieprawidłowości występujących w przezbrojeniu
 • Ustalenie możliwych przyczyn zaistnienia nieprawidłowości
 • Wdrożenia pilotowe
 • Podsumowanie i wnioski
 • Przygotowanie list kontrolnych i standardów przezbrojeń

Efekty:

 • Wypracowanie najlepszych metod pracy podczas procesu przezbrojenia
 • Opracowanie standardów przezbrojenia
 • Przygotowanie efektywnej Road Mapy z szczegółowymi działaniami doskonalącymi proces przezbrojenia
 • Redukcja czasu przezbrojenia o 30-50%

Metodologia:

Wstęp teoretyczny

Ćwiczenia indywidualne

Ćwiczenia zespołowe

Symulacje

Gry

GEMBA

Case studies

Filmy/zdjęcia

Dyskusja

^