LMCG Instagram

Lean w Dziale Zakupów

Cele:

 • Zrozumienie potrzeby eliminacji marnotrawstwa i roli standaryzacji w Dziale Zakupów
 • Zdefiniowanie podstawowych wskaźników wspierających zakupy
 • Zapoznanie z podstawowymi narzędziami Lean niezbędnymi w Dziale Zakupów
 • Przećwiczenie sposobu tworzenia standardów

Czas trwania:

2 dni / 16 godzin lekcyjnych

Miejsce:

W firmie


Program:

 • Efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem – optymalna gospodarka zasobami.
 • Rola Działu Zakupów w przedsiębiorstwie.
 • Zadania, cele i rola Działu Zakupów.
 • Standaryzacja, KPI, just in time, jidoka, 5S, Kaizen, PDCA (DMAIC), strumień wartości w zakupach.
 • Model TCO (Total Cost of Ownership) – początek do dalszej optymalizacji.
 • Zarządzanie magazynem, kontrolą materiałową i zapasami.
 • Automatyzacja procesu zakupowego.
 • Centralizacja zakupów.

Efekty:

 • Rozumienie roli działań optymalizacyjnych w Dziale Zakupów
 • Umiejętność standaryzacji działań zakupowych
 • Znajomość sposobu wizualizacji i roli wskaźników w procesie zakupowym

Metodologia:

Wstęp teoretyczny

Ćwiczenia indywidualne

Ćwiczenia zespołowe

Symulacje

Gry

GEMBA

Case studies

Filmy/zdjęcia

Dyskusja

^