LMCG Instagram

DMAIC

Cele:

 • Budowanie oraz doskonalenie kompetencji rozwiązywania problemów wg DMAIC
 • Przeszkolenie w zakresie metod rozwiązywania problemów wg DMAIC
 • Wyćwiczenie umiejętności poszukiwania przyczyn źródłowych, określania rozwiązań w sposób ustrukturyzowany i definiowania sposobu rozwiązania danego problemu

Czas trwania:

2 dni / 16 godzin lekcyjnych

Miejsce:

W firmie / wyjścia na Gemba


Program:

 • Diagnozowanie oraz definiowanie problemów (5W2H, SMART)
 • Efektywne zbieranie danych procesowych
 • Tworzenie map procesów (SIPOC, VSM, itd.)
 • Metody analizy danych procesowych (PARETO, korelacja, itp.)
 • Definiowanie i planowanie działań doskonalących
 • Efektywne zarządzanie zmianami – faza utrzymania wdrożenia

Efekty:

 • Umiejętność rozwiązywania problemów w sposób ustrukturyzowany
 • Umiejętność prowadzenia projektów doskonalących

Metodologia:

Wstęp teoretyczny

Ćwiczenia indywidualne

Ćwiczenia zespołowe

Symulacje

Gry

GEMBA

Case studies

Filmy/zdjęcia

Dyskusja

^