LMCG Instagram

Studia podyplomowe MBA Lean Management WSH

ORGANIZATOR KIERUNKU


PARTNER KIERUNKU

Dane kontaktowe

Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
ul. Ostrowskiego 22, 53-238 Wrocław
www.handlowa.eu/oferta-edukacyjna/studia-mba/mba-lean-management-pl/ 

dr Aneta Szymańska, prof. WSH
Prorektor ds. Rozwoju i Internacjonalizacji
mba@handlowa.eu 
tel. +48 71 333 11 11

Jagoda Żywczyk / Marta Młynarczyk
Biuro MBA
mba@handlowa.eu  
tel. +48 71 333 11 81/91

Dane kontaktowe

LMCG Sp. z o.o. Sp.k
Ul. Ostrowskiego 7/117 
53-238 Wrocław

Alina Omachel
Koordynator Projektów Lean
aomachel@lmcg.com.pl
tel. +48 531 606 222
LMCG jest partnerem merytorycznym Wyższej Szkoły Handlowej, której siedzibą jest Wrocław. Wspólnie organizujemy studia podyplomowe MBA Lean Management. Są to jedyne tego typu studia podyplomowe MBA w Polsce. Potwierdzeniem rozwoju kompetencji jest świadectwo ukończenia studiów podyplomowych MBA oraz certyfikat Lean Managera, Lean Coacha i Lean Green Belta. Zajęcia podczas studiów prowadzone są przez profesjonalistów, międzynarodowych praktyków z ogromnym doświadczeniem w swojej specjalizacji. W ramach studiów organizowane są zjazdy na terenach firm produkcyjnych oraz w Lean Service Institute w Niemczech. W przypadku zakazu wejść na teren firm w związku z Pandemią, organizujemy case study z danej organizacji, gdzie miała odbyć się wizyta z możliwością zadania pytań przedstawicielowi naszej firmy Partnerskiej. Jeśli jest taka możliwość nagrywamy filmy z terenu firmy produkcyjnej, aby jak najbardziej przybliżyć studentom przykłady omawianych narzędzi.

1. Cel studiów

Studia podyplomowe MBA Lean Management mają za zadanie udoskonalenie kompetencji przywódczych oraz zarządczych zgodnie z filozofią Lean Management. Uwaga skupiona jest głównie na zagadnieniach takich jak Lean / Kaizen/ Ciągłe Doskonalenie w kontekście zarządzania i rozwoju organizacji.

Założeniem, jakie przyświecało nam podczas organizacji tego kierunku, jest nie tylko rozwój kompetencji indywidualnych danego uczestnika studiów MBA, ale również przygotowanie przedstawicieli kadry menedżerskiej do zarządzania organizacją zgodnie z filozofią Lean. Doprowadzić ma to uzyskania przewagi konkurencyjnej danego przedsiębiorstwa poprzez rozwój kompetencji uczestników studiów podyplomowych MBA Lean Management. By zrealizować ten cel, korzystamy ze wsparcia praktyków biznesu, firm Partnerskich oraz Lean Service Institute – Partnera zagranicznego.

2. Organizacja studiów i wartość inwestycji

Podczas 2 semestrów od października 2022 do czerwca 2023 realizujemy 220 godzin zajęć w ciągu 11 zjazdów. 5 prezentacji experckich (zaproszeni experci z firm przyjadą na dany zjazd lub on-line jeśli takie będzie zarządzenie rektora) i przedstawią w możliwie jak najbardziej praktyczny sposób (zdjęcia, filmy) zagadnienia / narzędzia / case study przewidziane w programie prawie 14 godz. dodatkowej merytoryki i wymiany doświadczeń.
Realizacja w formule STACJONARNEJ. 
W przypadku decyzji władz państwowych, powiatowych lub Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o braku możliwości prowadzenia zajęć stacjonarnych na wszystkich uczelniach, zajęcia dydaktyczne będziemy prowadzić w formule zdalnej. 
O ewentualnym przejściu na online będziemy z Państwem konsultować.

Zapraszamy praktyków na zajęcia i przybliżamy specyfikę i narzędzia Lean w możliwy najatrakcyjniejszy sposób. Spotkania prowadzone są warsztatowo, zajęcia praktyczne przeplatane są symulacjami, grami, ćwiczeniami i dyskusjami z ciekawymi prowadzącymi – praktykami, specjalistami w swoim fachu.

Ze względu na udział osób aktywnych zawodowo, zajęcia odbywają się w trybie niestacjonarnym. Organizowane są maksymalnie 2 zjazdy w miesiącu, w soboty i niedziele, a zajęcia rozpoczynają się o godzinie 8:00 i trwają do godziny 16:45.

Całkowity koszt: 18 800 zł + 350 zł opłata administracyjna. 

 

3. Adresaci studiów

Studia podyplomowe MBA Lean Management adresowane są do wszystkich, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę z zakresu zarządzania, Lean/ Kaizen/ Ciągłego Doskonalenia. Organizowane przez nas studia kierowane są do właścicieli firm, którzy chcą stale rozwijać swoje przedsiębiorstwa, do menadżerów i kierowników zainteresowanych wykorzystaniem najnowszych trendów z zakresu zarządzania. Zapraszamy także osoby pracujące lub dopiero rozpoczynające pracę na stanowiskach kierowniczych.

4. Korzyści z udziału w studiach podyplomowych MBA Lean Management

Uczestnictwo w studiach podyplomowych daje możliwości zdobycia cennego doświadczenia oraz poszerzenia swojej wiedzy. Nasze zajęcia prowadzone są m.in. przez międzynarodowych praktyków biznesu, gwarantujemy uzyskanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych MBA oraz certyfikaty:
• Lean Leader – przyznawany za zdanie testów wiedzy po każdym zjeździe
• Lean Couch’a – egzamin indywidualny, zadania wdrożeniowe + pytania otwarte
• Lean Green Belt  – egzamin praktyczny (nie trzeba posiadać yellow belta)
Wrocław jako siedziba wielu firm daje nam możliwość organizowania zjazdów (co najmniej 5) na terenie zakładów produkcyjnych. Studenci odbywają również wizytę w Lean Service Institute w Niemczech - ONLINE ze względów na sytuację pandemiczną. Oprócz problematyki związanych z Lean Management aż 30 procent poruszanych tematów skupia się na zarządzaniu ludźmi. Skutkuje to rozwojem kompetencji zarządczych oraz umiejętności przydatnych w dalszym życiu zawodowym oraz osobistym.

By jak najbardziej urozmaicić zajęcia, organizujemy wyjazdy terenowe. Studenci rozpatrują case studies, a każdy zjazd prowadzony jest w formie warsztatów. Ukoronowaniem nauki jest praca zaliczeniowa w formie projektu implementacyjnego. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych MBA wydane przez Wyższą Szkołę Handlową we Wrocławiu oraz wspomniane wcześniej certyfikaty potwierdzone przez Lean Service Institute. Są to między innymi certyfikat Lean Leadera, Lean Coacha, Lean Green Belta potwierdzone przez Lean Service Institute.

Kliknij i zapisz się

5. Program studiów

Przekazywana wiedza, organizowane ćwiczenia oraz wszystkie inne zajęcia skupiają się wokół trzech bloków tematycznych. Są to Fundamenty filozofii Lean Management, Skuteczne koordynowanie w kulturze Lean oraz Strategia Zarządzania Organizacją. Po opanowaniu wiedzy z każdego modułu następuje egzamin, a po ich zdaniu student uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych MBA. Wrocław jako metropolia skupiona na nauce i rozwoju jest doskonałym miejscem na skuteczne zdobywanie wiedzy z zakresu Lean.

MODUŁ 1 Podstawowy: Fundamenty Lean Management - 100h (grupa produkcyjna i usługowa)

Fundamenty Lean Management

Tematy:

 • Wprowadzenie do Lean Management
 • 7 rodzajów Marnotrawstwa w procesach (7MUDA)
 • Organizacja miejsca pracy
 • Standaryzacja w miejscu pracy
 • Wizualizacja jako wsparcie zarządzania
 • Korzyści z wdrażania Lean Management. Case studies z wdrożeń
 • Pułapki przy wdrażaniu Lean Management

Czas trwania:

20 godzin

Model zajęć:

Case Study 2.0

 

Hoshin kanri. Budowanie strategii doskonalenia organizacji

Tematy:

 • Hoshin kanri – istota i waga dla organizacji
 • Przejście z poziomu misji i wizji do poziomu celów strategicznych przedsiębiorstwa
 • Budowa wskaźników procesowych
 • Skuteczne kaskadowanie wskaźników – od strategicznych do zespołowych i indywidualnych
 • Korzyści z wdrażania Hoshin Kanri w organizacji. Case studies z wdrożeń
 • Pułapki przy wdrażaniu Hoshin Kanri

Czas trwania:

20 godzin

Model zajęć:

Ekspert z partnerskiego przedsiębiorstwa produkcyjnego

 

Gemba Kanri. System efektywnych spotkań firmowych

Tematy:

 • Kluczowe wskaźniki procesowe (KPI)
 • Wizualizacja KPI w procesie
 • Standaryzacja działań i pracy liderów i managerów
 • Założenia Systemu Spotkań
 • Kaskadowanie spotkań w organizacji
 • Korzyści z wdrażania Gemba Kanri w Organizacji. Case studies z wdrożeń
 • Pułapki przy wdrażaniu Gemba Kanri

Czas trwania:

20 godzin

Model zajęć:

Ekspert z partnerskiego przedsiębiorstwa produkcyjnego

 

Zarządzanie w kulturze Lean

Tematy:

 • Rola Managera w kulturze Lean
 • Motywowanie pracowników do wdrażania zmian i komunikacja menedżer -pracownik
 • Zapoznanie z ideą zarządzania zmianą
 • Wykorzystanie modelu ADKAR
 • Identyfikacja sprzymierzeńców
 • Techniki radzenia sobie z oporem

Czas trwania:

20 godzin

Model zajęć:

Case Study 2.0

 

Rozwiązywanie problemów w kulturze Lean

Tematy:

 • Kroki procesu rozwiązywania problemów
 • Narzędzia diagnozy – 5W2H
 • Narzędzia poszukiwania przyczyn – 5WHY, Diagram Ishikawy
 • Narzędzia planowania i oceny działań

Czas trwania:

10 godzin

Model zajęć:

Case Study 2.0

 

MODUŁ 2 Profilowy: Budowanie kultury Lean Management - 60h (grupa produkcyjna i usługowa)

Training within Industry. Zarządzanie procesem wdrożenia pracownika

Tematy:

 • Rola lidera w zarządzaniu przedsiębiorstwem w XXI wieku
 • Geneza i cele TWI
 • Budowa Arkusza Podziału Pracy - APP
 • 4 Kroki instruowania pracowników
 • Przegląd Metod Doskonalenia Pracy oraz Relacji Pracowniczych jako filarów TWI

Czas trwania:

20 godzin

Model zajęć:

Ekspert z partnerskiego przedsiębiorstwa produkcyjnego

 

Toyota Kata. Przywództwo i Coaching w kulturze Lean

Tematy:

 • Kata doskonalenia i kata coachingu
 • Wykorzystanie cyklu PDCA w rozwoju ludzi
 • Kluczowe pytania Kata Coachingu
 • Rozmowy Coachingowe - model GROW
 • Etapy dojrzałości pracownika a style kierowania

Czas trwania:

10 godzin

Model zajęć:

Case Study 2.0

 

PR i promocja strategii wdrażania Lean Management

Tematy:

 • Strategia i sposoby komunikacji w organizacji - Komunikacja pionowa i pozioma, Struktura spotkań
 • Psychologia zmiany
 • Narzędzia i techniki komunikacji i promocji lean: Strategiczna kanwa zmiany, Mapa interesariuszy, Plan komunikacji
 • Rola menedżera w komunikacji

Czas trwania:

10 godzin

Model zajęć:

Case Study 2.0

 

Zarządzanie projektami w kulturze Lean

Tematy:

 • Zarządzanie projektami podstawowe definicje
 • Uzasadnienie biznesowe i definiowanie celów
 • Etapy zarządzania projektami
 • Podstawy budowania systemów zarządzania projektami
 • Standard oceny i doskonalenia projektów Project Excellence Baseline

Czas trwania:

10 godzin

Model zajęć:

Case Study 2.0

 

Lean Performance Office

Tematy:

 • Czym jest proces na przykładach?
 • Architektura procesów - przykłady
 • Właścicielstwo procesów - przykłady
 • Organizacja zorientowana procesowo - przykłady
 • Office Life - przejście przez biuro zorganizowane w sposób lean (wirtualny spacer)

Czas trwania:

10 godzin

Model zajęć:

Expert z Lean Service Institute

 

MODUŁ 3 Specjalnościowy: Process Management
(grupa usługowa) - 60h

Wstęp do zarządzania procesowego

Tematy:

 • Czym jest proces biznesowy
 • Architektura procesów
 • Właścicielstwo procesów
 • Organizacja jako system zarządzany procesowo
 • Definiowanie procesów - przy użyciu narzędzia SIPOC
 • Zarządzanie procesowe vs Lean
 • 5 zasad Lean
 • Eliminacja marnotrawstwa w procesie

Czas trwania:

10 godzin

Model zajęć:

Ekspert z partnerskiego przedsiębiorstwa usługowego

 

Symulacja Process Management

Tematy:

 • Symulacja pokazująca zarządzanie procesowe w praktyce
 • Zapoznanie w symulacji z czasami taktu, cyklu, przejścia, kolejkowaniem
 • Zasady 5S w praktyce

Czas trwania:

10 godzin

Model zajęć:

Symulacja

 

Modelowanie i projektowanie stanu docelowego procesów usługowych

Tematy:

 • Czym jest BPM
 • Etapy transformacji BPM, zasady BPM
 • Definiowanie celów transformacji, hierarchia procesów, definiowanie architektury procesó
 • Dekompozycja modelu procesowego
 • Metryki biznesowe i procesowe
 • Role i odpowiedzialności w modelu BPM

Czas trwania:

20 godzin

Model zajęć:

Case study 2.0

 

Zaawansowane techniki mapowania procesów zgodnie z BPMN 2:0

Tematy:

 • Cele mapowania, typy map i ich zastosowanie
 • SIPOC i karta procesu
 • Przegląd pakietów BPAS i BPMS
 • Zapoznanie się z narzędziem Adonis CE
 • Mapowanie przy pomocy flow chartu
 • Mapa strumienia wartości (VSM)
 • Makigami

Czas trwania:

10 godzin

Model zajęć:

Case study 2.0

 

Automatyzacja procesów

Tematy:

 • Rodzaje automatyzacji
 • Korzyści z automatyzacji
 • Poziomy automatyzacji
 • Dla kogo automatyzacja?
 • Jak wybrać proces do automatyzacji/ robotyzacji?
 • Podstawowe wiadomości o robotach oraz ich typy
 • Dostawcy i koszty RPA
 • Bezpieczeństwo pracy zrobotyzowanych systemów
 • Machine Learning

Czas trwania:

10 godzin

Model zajęć:

Ekspert z partnerskiego przedsiębiorstwa usługowego

 

MODUŁ 3 Specjalnościowy: Lean Manufacturing (grupa produkcyjna) - 60h

TPM. Zarządzanie parkiem maszynowym

Tematy:

 • Wprowadzenie do TPM – cele i założenia
 • Filary TPM
 • Straty w TPM
 • Kobetsu Kaizen jako metoda doskonalenia
 • Wskaźnik efektywności maszyn - OEE
 • Wskaźniki TPM- MTTR, MTBF
 • Autonomiczne Utrzymanie Ruchu – cele i założenia
 • AUR kroki 1-3

Czas trwania:

20 godzin

Model zajęć:

Ekspert z partnerskiego przedsiębiorstwa produkcyjnego

 

Narzędzia optymalizacji procesów

Tematy:

 • Istota mapowania procesów, cele i zasady
 • Mapa Strumienia Wartości (VSM)
 • Sposoby zbierania danych
 • Analiza danych pod katem rozpoznania słabych punktów procesu. Obliczanie czasów taktu (TT) i cyklu (CT)
 • Balansowanie procesów – Yamazumi
 • Arkusze pracy standaryzowanej
 • Wizualizacja stanu obecnego procesu
 • Opracowanie stanu docelowego procesu
 • Zarządzanie procesowe a zarządzanie tradycyjne

Czas trwania:

20 godzin

Model zajęć:

Ekspert z partnerskiego przedsiębiorstwa produkcyjnego

 

Lean Quality Management

Tematy:

 • Wprowadzenie do Lean Quality Management
 • Wymagania dla dostawców w branży motoryzacyjnej
 • Zapewnienie jakości podczas wdrażania nowych projektów
 • Proces zatwierdzenia części do produkcji seryjnej (PPAP)
 • Ogólne wprowadzenie Zarzadzanie zmianą, charakterystyki specjalne, odchyłka od standardu
 • P-FMEA. Analiza potencjalnych skutków błędów i efektów tych błędów
 • Zapewnienie jakości podczas produkcji seryjnej
 • Rozwiazywanie problemów (8D) i komunikacja z klientem

Czas trwania:

20 godzin

Model zajęć:

Ekspert z partnerskiego przedsiębiorstwa produkcyjnego

 

 

6. Kadra dydaktyczna, poznaj swoich mentorów

Studenci mogą liczyć na wymianę doświadczeń w ramach zajęć prowadzonych przez wybitnych specjalistów o międzynarodowym autorytecie, praktyków Lean.


 • Konsultant LMCG realizujący szkolenia, doradztwo oraz wdrożenia w zakresie: standaryzacja, wizualizacja, system 5S, system sugestii pracowniczych, Mapowanie Strumienia Wartości, KPI deployment, Shopfloor Management, Lean Logistic, Linii Modelowych i inne zaawansowane z zakresu LEAN. Trener kompetencji miękkich jak: TWI - instruowanie pracowników.

  Realizował projekty dla: Black Point S. A., WABCO Polska, NSK Steering Systems Europe (Polska) Sp. z o.o.; Instytut Mechaniki Sp. z o.o.; AKTIW Sp. z o.o. oraz w ramach międzynarodowego projektu badawczego Future SME (dotyczący rozwoju nowych metod organizacji i zarządzania) realizowanego przez Komisję Europejską w zakresie 7 Programu Ramowego Badań, Rozwoju Technologicznego i Wdrożeń Unii Europejskiej. Zrealizował około 200 dni warsztatów.

  W ciągu 9 lat pracy zawodowej pełnił funkcję Inżyniera procesu i Koordynatora Lean w Black Point S. A. oraz Kierownika Projektów Lean w Wabco. Aktualnie pełni funkcję Kierownika Logistyki odpowiadając za wdrożenie Lean Logistic. Prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej. Posiada również certyfikat Lean Practitioner i Six Sigma Green Belt. Działa aktywnie w ramach Klubu Koordynatorów Kaizen. i Polskim Stowarzyszeniu Praktyków TWI.

Patryk Szatkowski


 • Obecnie na stanowisku Administration Manager, doktorant na UAMie w Poznaniu, mgr zarządzania. Obszary zainteresowań: ligwistyka, komunikacja i zarządzanie międzykulturowe w biznesie, międzykulturowy transfer wiedzy.

  Nieustannie na styku kultur i języków z ponad 25 letnim pobytem poza swoją ojczyzną, Japonią: Studia (Gernanistyka) i praca jako opiekun japońskich studentów w szkole językowej w Niemczech, freelancer w Polsce (m.in. tłumaczenie, autor wielu artykułów o Polsce), od 11 lat pracuje w NSK Steering Systems Europe (Polska) Sp. zo.o, obecnie na stanowisku Administration Manager.

  Członek SIETAR (Society for Intercultural Education, Training and Research) Polska oraz SIETAR Japan. Uważam siebie za 'interface' międzykulturowy. Widzę to, czego nie widzi druga strona, potrafię istnieć równolegle w tych odmiennych światach, wyłuskać ich pozytywne strony i stworzyć synergię.

  O sobie: Nieustannie na styku kultur i języków z ponad 25 letnim pobytem poza swoją ojczyzną, Japonią: Studia (Gernanistyka) i praca jako opiekun japońskich studentów w szkole językowej w Niemczech, freelancer w Polsce (m.in. tłumaczenie, autor wielu artykułów o Polsce), od 11 lat pracuje w NSK Steering Systems Europe (Polska) Sp. zo.o, obecnie na stanowisku Administration Manager.

  Członek SIETAR (Society for Intercultural Education, Training and Research) Polska oraz SIETAR Japan. Uważam siebie za 'interface' międzykulturowy. Widzę to, czego nie widzi druga strona, potrafię istnieć równolegle w tych odmiennych światach, wyłuskać ich pozytywne strony i stworzyć synergię.

Hiroki Nukui


 • Ekspert specjalizujący się w profesjonalizacji zarządzania przedsiębiorstwami poprzez wdrażanie realnych strategii, wdrażanie architektury i zarządzania procesowego oraz optymalizację procesów biznesowych, zarządzanie projektami, zarządzanie przez cele, optymalizację działań kadry zarządzającej.

  Wdraża systemy zarządzania ryzykiem i zarządzania ciągłością działania.

  Ponadto zajmuje się bezpieczeństwem teleinformatycznym, analizami wymagań biznesowych dla rozwiązań IT oraz zarządzaniem projektami informatycznymi.

  Manager, konsultant i trener. Właściciel firmy AB CONSULT, ma ponad 25-letni staż w biznesie. Doświadczenie zdobywał na stanowiskach managerskich (do dyrektora departamentu i prezesa oddziału włącznie)

  i specjalistycznych (w tym jako process/project/product manager) w korporacjach finansowych, w branży IT i w konsultingu, zawsze łącząc cross-funkcjonalnie różne obszary.

  Zrealizował przeszło 50 projektów analitycznych, doradczych i wdrożeniowych dla firm z branż: bankowej, finansowej, ubezpieczeniowej, spożywczej, FMCG, kruszyw, produkcyjnej, informatycznej, sieci sprzedaży, konsultingowej, logistycznej, motoryzacyjnej, przetwórstwa i innych.

  Doktor fizyki teoretycznej. Certyfikaty: PRINCE2 Practitioner, Pełnomocnik ds. Systemów Zarządzania ISO 9001, Audytor Wewnętrzny Systemów Zarządzania ISO 9001, Audytor Wewnętrzny Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO 27001.

Sebastian Bączyński


 • Konsultant Zarządzający LMCG, Six Sigma Black Belt realizujący doradztwo oraz wdrożenia w zakresie metod i narzędzi: TWI, standaryzacja, wizualizacja, system 5S, system sugestii pracowniczych, Problem Solvng, KPI deployment, Hoshin Kanri, Gemba Kanri (Shopfloor Management) i inne zaawansowane z zakresu LEAN. Trener kompetencji miękkich jak: motywowanie, zarządzanie zmianą. Pełniła funkcję Continous Improvement Managera oraz certyfikowanego Audytora BOS w Bombardier Transportation

  Realizowała projekty dla: Bombardier Transportation, MPWiK Wrocław, ABB, Lowara Vogel Polska, JTI Polska, Baumit , Pentair Polska, Stone Master SA, Aryzta, Plastic Omnium, SE Bordnetze Polska, Energetyka, Wielton, MALOW, NIVEA Beiersdorf Polska, Beiersdorf Austria, Organique, KRIS, DANONE Polska, Phoenix Contact, KIEL Polska, Wuppermann Polska, Kaufland, Santander Consumer Bank, BRAAS Monier, EJ Danpol, Vetoquinol Biowet, PKS Ostrowiec Świętokrzyski, Paged Meble, Neapco Europe, Anpharm, Dr Irena Eris, NSK Steering Systems, ZNTK Oława, Instytut Mechaniki, AKTIW, Leader Logistics, NOWAK - Systemy obróbki betonu, Indesit-Whirlpool, Kompozyty, SWM Poland, Polska Izba Mleka, Metsa Poland, Impel Business Solutions,

  Wykładowca na studiach podyplomowych: „Akademia Kaizen” na Politechnice Warszawskiej, SGH w Warszawie, WSIZ w Rzeszowie, PWSZ w Wałbrzychu oraz I edycji MBA Lean Management

  Jako konsultant od ponad siedmiu lat zajmuje się wspieraniem organizacji w ciągłym doskonaleniu poprzez wdrażanie praktycznych i optymalnych rozwiązań. Jest pasjonatem w tym co robi, spełniając się w pracy bezpośrednio przy procesie.

Małgorzata Bednarek-Rybicka


 • Konsultant realizujący szkolenia, doradztwo oraz wdrożenia w zakresie: TWI, standaryzacja, wizualizacja, system 5S, system sugestii pracowniczych i inne zaawansowane z zakresu LEAN

  Realizowała projekty dla: NSK Steering Systems Europe (Polska), Indesit (Whirlpool Corporation), Polska Izba Mleka, Metsa Group, Gardinia, Warsztaty dla młodzieży: „Skuteczny Planer – jak efektywnie wdrażać innowacyjne produkty na rynek”, „Kreator – jak skutecznie prowadzić działalność biznesową”

  W ciągu 20 lat pracy zawodowej pełniła funkcję operatora, brygadzisty, mistrza produkcji i facilitatora w dziale APS (Lean Management), certyfikowany auditor wewnętrzny VDA 6.3, IATF 14001 i 16949, wykształcenie wyższe z zakresu zarządzania produkcją, logistyką i jakością

  Jako konsultant zajmuje się wspieraniem organizacji w ciągłym doskonaleniu poprzez wdrażanie praktycznych i optymalnych rozwiązań. Jest pasjonatem w tym co robi, spełniając się w pracy z ludźmi i bezpośrednio przy procesie.

Adrianna Matusik


 • Partner Zarządzający SI Solution are Inside. Trener, certyfikowany coach ICC, Konsultant.

  Od 20 lat pracuje w biznesie i dla biznesu. Wspiera organizacje w budowaniu dojrzałego przywództwa.

  Prowadziła zajęcia na studiach MBA w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu z tematu "Toyota Kata przywództwo i coaching w kulturze lean"

  Jako trener specjalizuje się w szkoleniach z zakresu kierowania ludźmi, zarządzania przez cele, motywowania, ooachingu, zarządzania zmian. Jako coach pracuje z menedżerami nad rozwojem ich kompetencji menedżerskich i osobistych predyspozycji przydatnych w efektywnym realizowaniu zadań.

  Realizował/a projekty dla: General Logistics Systems Poland Sp. z o.o, ING Bank Śląski, Europejski Fundusz Leasingowy, BZWBK Leasing, Kruk S.A, Volswagen Bank, Santander Consumer Bank, Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. S.k, BP Polska, Makro Cash and Carry Polska, Selgros, Neonet, Volkswagen,Group Polska Sp , Agrainvest Sp.zo.o, Elektrobudowa SA, Osadkowski S.A, Eltech Centrala Techniczna, Toya S.A, SEAT, PSE Południe, Fortum Heat Polska ,Enion, Spółka Energetyczna JASTRZĘBIE SA, Vattenfall Sales Poland Sp. z o.o., Vattenfall Distribution Poland SA, Elektrobudowa, Południowy Koncern Węglowy, Sanha Polska, Wrigley Polska, Michelin Polska, GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Polska, Lincoln Electric Bester S.A,, Volswagen Poznań Sp.zo.o, Nivea Polska, FAURECIA Fotele Samochodowe, US Pharmacia Sp. z o.o,Fanar Fabryka Narzędzi S.A

  Zrealizowała około 4 500 dni warsztatów.

  Jako wolontariusz, wspiera pacjentów z diagnozą a finansowego. choroby nowotworowej i ich rodziny w procesie zdrowienia. Uczy ich zasad zdrowego życia i radzenia sobie ze stresem w chorobie. Skończyła psychoonkologię, Ceniona za profesjonalizm, uśmiech, spójność i szacunek do człowieka. Siłę i radość czerpie z kontaktów z ludźmi, biegania, zdrowego stylu życia.

Donata Borkowska


 • Konsultant realizujący szkolenia, doradztwo oraz wdrożenia w zakresie: standaryzacja, balansowanie linii, wizualizacja, system 5S, TWI, SMED, system sugestii pracowniczych, problem solving, podejście QC oraz inne zaawansowane narzędzia z zakresu LEAN i Kaizen.

  Realizował projekty dla: NSK, Faurecia, Inventronics, PWSZ w Wałbrzychu.

  Prowadził zajęcia dla studentów MBA na WSH we Wrocławiu

  Zrealizował około 57 warsztatów i przeprowadził ponad 500 godziny szkoleń.

  Zajmowane stanowiska, certyfikacje, kursy: Absolwent Politechniki Wrocawskiej na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji. W ciągu 15 lat pracy zawodowej pełnił funkcję Mistrza produkcji, inżyniera produkcji, Lidera Kaizen i wewnętrznego trenera Lean w NSK i Faurecia. Posiada również certyfikaty Six Sigma Green Belt, audytora procesu IATF i wg VDA 6.3. Ukończył szkolenie AOTS (Association for Overseas Technical Scholarship) w Yokohamie. Aktulanie jest Lider APS (Advanced Production System) w NSK Steering Systems Europe, gdzie kieruję grupą ludzi i wspólnie z zespołem prowadzi projekty Kaizen.

Marcin Surgieniewicz


 • Manager General Affairs i Legal Compliance Officer w Toyota Motor Manufacturing Poland sp. z o.o.

  Odpowiedzialny za Corporate Planning, Corporate i Legal Affairs, External Relations i Public Affairs oraz Administrację i Facilities Management fabryk Toyoty w Wałbrzychu i Jelczu-Laskowicach.

  Dodatkowo w fabryce w Wałbrzychu odpowiada Administrację, Serwisy pracownicze oraz Facilities Management.

  W Toyocie od 2004 roku.

  Od 2008 roku certyfikowany trener Toyota Hoshin Kanri.

  Jego pasją jest skitouring, skialpinizm, trekking, wspinaczka, oraz żeglarstwo.

Grzegorz Górski

^