LMCG Instagram

Studia podyplomowe MBA Process Management WSH - zarządzanie procesowe

ORGANIZATOR KIERUNKU


PARTNER KIERUNKU

Dane kontaktowe

Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
ul. Ostrowskiego 22, 53-238 Wrocław
www.handlowa.eu/oferta-edukacyjna/mba/mba-process-management/

Dr Aneta Szymańska
Dyrektor Programu MBA
aneta.szymanska@handlowa.eu 
tel. 71 333 11 11

Dane kontaktowe

LMCG Sp. z o.o. Sp.k
Ul. Jesionowa 13
55-040 Bielany Wrocławskie

Marcelina Palonek
Dyrektor Biura Projektów
mpalonek@lmcg.com.pl
tel. +48 887 930 500


LMCG jest partnerem merytorycznym Wyższej Szkoły Handlowej z siedzibą we Wrocławiu. Wspólnie stworzyliśmy ideę organizacji studiów podyplomowych MBA Process Management. Są to jedyne tego typu studia process management w Polsce, odpowiadające na potrzeby kandydatów, którzy chcą uzyskać wiedzę w zakresie zarządzania procesowego w środowisku usługowym. Potwierdzeniem rozwoju kompetencji jest świadectwo ukończenia studiów podyplomowych MBA oraz certyfikat Lean Managera, Lean Coacha oraz Lean Leadera. Zajęcia w ramach studiów podyplomowych MBA Process Management prowadzone są przez profesjonalistów, międzynarodowych praktyków z ogromnym doświadczeniem w branży usługowej oraz w swoich specjalizacjach. W ramach studiów organizowane są prezentacje case study managerów z wiodących firm usługowych oraz w wizyta w Lean Service Institute w Niemczech.

1. Cel studiów

MBA Process Management, a dokładniej mówiąc, studia Process Management, mają za zadanie udoskonalenie kompetencji merytorycznych, analitycznych oraz zarządczych zgodnie z podejściem procesowym. Uwaga skupiona jest głównie na zagadnieniach takich jak: prowadzenie projektów procesowych, zarządzanie zmianą, modelowanie procesów biznesowych oraz ich automatyzacja w kontekście, jakim to jest zarządzanie procesowe organizacją.

Założeniem, jakie przyświecało nam podczas organizacji tego kierunku, jest nie tylko rozwój kompetencji indywidualnych danego uczestnika studiów MBA, ale również przygotowanie przedstawicieli kadry menedżerskiej do zarządzania organizacją zgodnie z podejściem procesowym. Doprowadzić ma to uzyskania przewagi konkurencyjnej danego przedsiębiorstwa poprzez rozwój kompetencji uczestników studiów MBA Process Management. By zrealizować ten cel, korzystamy ze wsparcia praktyków biznesu, firm Partnerskich oraz Lean Service Institute – Partnera zagranicznego.

2. Organizacja studiów

Studia zarządzanie procesowe podczas dwóch semestrów obejmują 240 godzin zajęć. Spotkania prowadzone są w sposób warsztatowy, zajęcia praktyczne przeplatane są symulacjami, grami, ćwiczeniami i dyskusjami z ciekawymi prowadzącymi – praktykami, specjalistami w swoim fachu.

Ze względu na udział osób aktywnych zawodowo, zajęcia odbywają się w trybie niestacjonarnym. Organizowane są maksymalnie 2 zjazdy w miesiącu, w soboty i niedziele, a zajęcia rozpoczynają się o godzinie 8.00 i trwają do godziny 17.00.

3. Adresaci studiów

Studia podyplomowe MBA Process Management adresowane są do wszystkich, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę z zakresu zarządzania, metodologii wdrażania podejścia procesowego w organizacjach usługowych, a także analizy biznesowej. Organizowane przez nas studia kierowane są do właścicieli firm, którzy chcą stale rozwijać swoje przedsiębiorstwa, do menadżerów i kierowników zainteresowanych wykorzystaniem najnowszych trendów z zakresu zarządzania. Zapraszamy także osoby pracujące lub dopiero rozpoczynające pracę na stanowiskach kierowniczych.

4. Korzyści z udziału w studiach podyplomowych MBA Process Management

Uczestnictwo w studiach daje możliwości zdobycia cennego doświadczenia oraz poszerzenia swojej wiedzy. Nasze zajęcia prowadzone są m.in. przez międzynarodowych praktyków biznesu, gwarantujemy uzyskanie świadectwa ukończenia podyplomowych studiów MBA Process Management. W ramach studiów prezentowane są case studies jako przykłady wdrożeń w branży usługowej (instytucje finansowe, Izarządzanie wierzytelnościami, IT). Studenci odbywają również wizytę w Lean Service Institute w Niemczech. Oprócz problematyki związanych z Zarządzaniem Procesami aż 40 procent poruszanych tematów skupia się na zarządzaniu ludźmi. Skutkuje to rozwojem kompetencji zarządczych oraz umiejętności przydatnych w dalszym życiu zawodowym oraz osobistym.

Ukoronowaniem nauki jest projekt wdrożeniowy. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych MBA wydane przez Wyższą Szkołę Handlową we Wrocławiu oraz certyfikaty. Są to certyfikaty: Lean Leader, Lean Coach oraz Lean Manager potwierdzone przez Lean Service Institute.

5. Program studiów

Przekazywana wiedza, organizowane ćwiczenia oraz wszystkie inne zajęcia skupiają się wokół trzech bloków tematycznych, którymi są Metodologia Podejścia Procesowego, Efektywne prowadzenie Projektów Procesowych, w tym dobór narzędzi optymalizacji procesów oraz Strategia Zarządzania Zmianą w organizacji procesowej. Po opanowaniu wiedzy następuje egzamin teoretyczny i praktyczny, a po jego zdaniu student uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych MBA.

 

 

MODUŁ 1: Poziom Lean Leader - 100h

Wstęp do Zarządzania Procesowego

Tematy:

 • Czym jest proces, rodzaje procesów i ich typizacja
 • Struktura funkacjonalna a procesowa
 • Karta procesów
 • Mierniki procesów
 • Budowa CTQ dla procesu
 • Praktyczne przećwiczenie zmiany podejścia z procesu silosowego na procesowy

Czas trwania:

20 godzin

 

Metodyki wykorzystywane w środowisku procesowym 

Tematy:

 • Wprowadzenie do Lean (wartość dodana a marnotrawstwo, podejście i zasady wg KAIZEN)
 • Six Sigma na tle innych metodyk doskonalenia
 • Narzędzia analizy przyczyn źródłowych i pilotażowe testowanie rozwiązań
 • Opracowanie planu zapewniającego utrzymanie rozwiązań
 • Problem Solving- efektywne techniki rozwiązywania problemów

Czas trwania:

10 godzin

 

Symulacja Process Management

Tematy:

 • Wdrażanie rozwiązań i udoskonaleń bazujących na narzędziach Lean Kaizen oraz z zakresu Flow Management
 • Przećwiczenie pracy w modelu silosowym oraz w modelu procesowym
 • Tact i Cycle Time
 • Balansowanie zasobów w procesie - Yamazumi

Czas trwania:

20 godzin

 

Podejście procesowe wg norm ISO i międzynarodowych standardów doskonalenia

Tematy:

 • Podstawowe zasady tworzenia i nadzoru nad dokumentami
 • Zawartość merytoryczna i forma dokumentacji SZJ
 • Identyfikacja procesów i ich wzajemne powiązania
 • Konstruowanie mierzalnych celów jakościowych
 • Podobieństwa i różnice w podejściu ISO i metodach Lean/Kaizen/Six Sigma
 • Zarządzanie procesem doskonalenia

Czas trwania:

10 godzin

 

Modelowanie i projektowanie stanu docelowego procesów biznesowych

Tematy:

 • Czym jest BPM
 • Mapa procesu i mapa procesów biznesowych
 • Modelowanie procesów przy wykorzystaniu notacji BPMN
 • Poziomy złożoności opisu procesu
 • Hierarchia procesów
 • Definiowanie architektry procesów biznesowych
 • Projektowanie stanu docelowego

Czas trwania:

20 godzin

 

Zaawansowane techniki mapowania procesów zgodnie z BPMN 2.0

Tematy:

 • Rodzaje przepływów w procesie
 • Techniki modelowania i poziomy kaskadowania modeli / Ćwiczenie grupowe (technika warp paper)
 • Modelowanie procesów i tworzenie modeli procesu przy wykorzystaniu notacji BPMN 2.0
 • Ćwiczenie indywidualne – model współpracy z opisu

Czas trwania:

20 godzin

 

MODUŁ 2: Lean Coach - 60h

Standaryzacja jako fundament zarządzania procesowego

Tematy:

 • Standaryzacja jako element budowy procesu i jej wpływ na zarządzanie procesowe
 • Istota standaryzacji pracy
 • Organizacja procesu poprzez wprowadzenie standardu oraz wizualizacji metod pracy
 • Praktyczne przećwiczenie standaryzacji w procesie
 • Przykłady wdrożeń procesowych w oparciu o standard w procesie

Czas trwania:

10 godzin

 

PR i Promocja strategii wdrażania procesowości w organizacji

Tematy:

 • System motywacyjny pracowników w kulturze procesowej
 • Strategia i sposoby komunikacji o inicjatywach procesowych oraz toczących się projektach w organizacji
 • Narzędzia skutecznej promocji i implementacji PR-u w oragnizacji zarządzanej procesowo
 • Rola Process Managera w promowaniu kultury procesowej

Czas trwania:

10 godzin

 

Automatyzacja procesów

Tematy:

 • Automatyzacja procesów za pomocą robotów
 • Podstawowe wiadomości o robotach oraz ich typy
 • Podstawy obsługi i programowania robota
 • Bezpieczeństwo pracy zrobotyzowanych systemów produkcyjnych oraz usługowych
 • Korzyści i efekty poprawy procesu dzięki robotyzacji (przykłady wdrożeń)

Czas trwania:

10 godzin

 

Zarządzanie projektami procesowymi

Tematy:

 • Planowanie projektu i analiza ryzyka
 • Etapy pracy zespołów projektowych
 • Wskaźniki efektywności kosztowej CPI oraz efektywności harmonogramowej SPI
 • Cykl życia oraz fazy projektu procesowego
 • Pilotaż w projekcie procesowym
 • Projekt biznesowy i projekt procesowy – praktyczne przećwiczenie zależności oraz różnic w podejściu

Czas trwania:

10 godzin

 

Zarządzanie procesem wdrożenia pracowników na stanowiska pracy

Tematy:

 • Metoda doprowadzania do większej granulacji zadań
 • Narzędzia i techniki wdrażania pracownika w wykonywanie procesów
 • Budowa zastępowalności w zespole poprzez wprowadzenie karty pracy standaryzowanej i matryc kompetencji
 • Poziomy szczegółowości i etapy wdrażania pracownika na stanowisku pracy
 • Podstawy TWI

Czas trwania:

10 godzin

 

Audyt procesowy

Tematy:

 • Wprowadzenie do teorii audytu
 • Międzynarodowe standardy audytu i kontroli
 • Warsztat audytorski- planowanie audytu
 • Realizacja zadania audytowego
 • Praktyczne przećwiczenie kompletowania dokumentacji i planu audytu
 • Zarządzanie ryzykiem w trakcie audytu

Czas trwania:

10 godzin

 

MODUŁ 3: Lean Manager - 80h

Zarządzanie organizacją w środowisku procesowym

Tematy:

 • Metody zarządzania w środowisku procesowym
 • Ocena i analiza obecnego stanu procesu
 • Wyznaczanie warunków docelowych procesu
 • Określanie celu procesu
 • Ścieżka dojścia do kolejnego stanu docelowego
 • Planowanie i wprowadzanie jednoczynnikowych eksperymentów
 • Mini PDCA: praca nad ograniczeniami
 • Rutyny codziennej analizy kluczowych procesów
 • Problem Solving

Czas trwania:

10 godzin

 

Change Management

Tematy:

 • Kontekst zarządzania zmianami (model ADKAR)
 • Zmiana z perspektywy osoby indywidualnej i zmiana z perspektywy organizacji
 • Interesariusze zmiany - identyfikacja i segmentacja
 • Bariery i podejście do komunikacji o zmianie / Kanały komunikacji
 • Oceny wpływu zmiany
 • Osiąganie stanu gotowości do zmiany

Czas trwania:

10 godzin

Model zajęć:

Case study 2.0

 

Process Manager w kulturze procesowej organizacji

Tematy:

 • Zadania Managera Procesu i standardy pracy
 • Metody i techniki radzenia sobie z oporem
 • Kluczowe narzędzia zarządzania zmianą
 • 5 kroków skutecznego wdrażania zmiany
 • Założenia i narzędzia Systemu Sugestii oraz jego korzyści
 • Warunki skutecznego wdrażania zarządzania procesowego przez Managera Procesu

Czas trwania:

10 godzin

Model zajęć:

Case study 2.0

 

Lean Performance Office

Tematy:

 • Wizyta w Lean Service Institute w Fridrichsdorf koło Frankfurtu
 • Warsztat definiujący potrzeby i możliwości wdrożenia narzędzi LPO

Czas trwania:

10 godzin

Model zajęć:

Wizyta w biurze pokazowym Lean Office (Niemcy)

 

Hoshin kanri

Tematy:

 • Hoshin kanri – istota i waga dla organizacji
 • Przejście z poziomu misji i wizji do poziomu celów strategicznych przedsiębiorstwa
 • Budowa wskaźników procesowych
 • Skuteczne kaskadowanie wskaźników – od strategicznych do zespołowych i indywidualnych

Czas trwania:

20 godzin

 

 


^