LMCG Instagram

MBA Process Management WSH

ORGANIZATOR KIERUNKU


PARTNER KIERUNKU

Dane kontaktowe

Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
ul. Ostrowskiego 22, 53-238 Wrocław
www.handlowa.eu/pl/mba-zarzadzanie-procesowe 

Dr Aneta Szymańska
Dyrektor Programu MBA
aneta.szymanska@handlowa.eu 
tel. 71 333 11 11

Dane kontaktowe

Lean Management Consulting Group
ul. Ostrowskiego 9, 53-238 Wrocław

Alina Omachel
Koordynator ds. Projektów Lean
office@lmcg.com.pl 
tel. 798 281 800


LMCG jest partnerem merytorycznym Wyższej Szkoły Handlowej, której siedzibą jest Wrocław. Wspólnie mamy ideę organizacji studiów podyplomowych MBA Process Management. Byłyby to jedyne tego typu studia MBA w Polsce, które są odpowiedzią na potrzeby kandydatów, którzy chcą uzyskać wiedzę w zakresie zarządzania procesowego w środowisku usługowym. Potwierdzeniem rozwoju kompetencji jest świadectwo ukończenia studiów MBA oraz certyfikat Process Managera, Process Coacha oraz Process Leadera. Zajęcia podczas studiów prowadzone przez profesjonalistów, międzynarodowych praktyków z ogromnym doświadczeniem w branży usługowej oraz w swoich specjalizacjach. W ramach studiów organizowane są zjazdy na terenach firm usługowych oraz w Lean Service Institute w Niemczech.

1. Cel studiów

MBA Process Management ma za zadanie udoskonalenie kompetencji merytorycznych, analitycznych oraz zarządczych zgodnie z podejściem procesowym. Uwaga skupiona jest głównie na zagadnieniach takich jak: prowadzenie projektów procesowych, zarządzanie zmianą, modelowanie procesów biznesowych oraz ich automatyzacja w kontekście procesowego zarządzania organizacją.

Założeniem, jakie przyświecało nam podczas organizacji tego kierunku, jest nie tylko rozwój kompetencji indywidualnych danego uczestnika studiów MBA, ale również przygotowanie przedstawicieli kadry menedżerskiej do zarządzania organizacją zgodnie z podejściem procesowym. Doprowadzić ma to uzyskania przewagi konkurencyjnej danego przedsiębiorstwa poprzez rozwój kompetencji uczestników studiów MBA Process Management. By zrealizować ten cel, korzystamy ze wsparcia praktyków biznesu, firm Partnerskich oraz Lean Service Institute – Partnera zagranicznego.

2. Organizacja studiów

Podczas dwóch semestrów realizujemy 240 godzin zajęć. 5 zjazdów organizowanych jest na terenie firm partnerskich. Spotkania prowadzone są w sposób warsztatowy, zajęcia praktyczne przeplatane są symulacjami, grami, ćwiczeniami i dyskusjami z ciekawymi prowadzącymi – praktykami, specjalistami w swoim fachu.

Ze względu na udział osób aktywnych zawodowo, zajęcia odbywają się w trybie niestacjonarnym. Organizowane są maksymalnie 2 zjazdy w miesiącu, w soboty i niedziele, a zajęcia rozpoczynają się o godzinie 8.00 i trwają do godziny 17.00.

3. Adresaci studiów

MBA Process Management adresowany jest do wszystkich, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę z zakresu zarządzania, metodologii wdrażania podejścia procesowego w organizacjach usługowych, a także analizy biznesowej. Organizowane przez nas studia kierowane są do właścicieli firm, którzy chcą stale rozwijać swoje przedsiębiorstwa, do menadżerów i kierowników zainteresowanych wykorzystaniem najnowszych trendów z zakresu zarządzania. Zapraszamy także osoby pracujące lub dopiero rozpoczynające pracę na stanowiskach kierowniczych.

4. Korzyści z udzału w studiach MBA Process Management

Uczestnictwo w studiach daje możliwości zdobycia cennego doświadczenia oraz poszerzenia swojej wiedzy. Nasze zajęcia prowadzone są m.in. przez międzynarodowych praktyków biznesu, gwarantujemy uzyskanie świadectwa ukończenia studiów MBA. Wrocław jako siedziba wielu firm daje nam możliwość organizowania zjazdów (co najmniej 5) na terenie zakładów produkcyjnych. Studenci odbywają również wizytę w Lean Service Institute w Niemczech. Oprócz problematyki związanych z Zarządzaniem Procesami aż 40 procent poruszanych tematów skupia się na zarządzaniu ludźmi. Skutkuje to rozwojem kompetencji zarządczych oraz umiejętności przydatnych w dalszym życiu zawodowym oraz osobistym.

By jak najbardziej urozmaicić zajęcia, organizujemy wyjazdy terenowe. Studenci rozpatrują case studies, a każdy zjazd prowadzony jest w formie warsztatów. Ukoronowaniem nauki jest praca zaliczeniowa w formie projektu implementacyjnego. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów MBA wydane przez Wyższą Szkołę Handlową we Wrocławiu oraz liczne certyfikaty. Są to między innymi certyfikat Process Leader, Process Coach oraz Process Manager potwierdzone przez Lean Service Institute.

5. Program studiów

Przekazywana wiedza, organizowane ćwiczenia oraz wszystkie inne zajęcia skupiają się wokół trzech bloków tematycznych, którymi są Metodologia Podejścia Procesowego, Efektywne prowadzenie projektów procesowych, w tym dobór narzędzi optymalizacji procesów oraz Strategia Zarządzania Zmianą w organizacji procesowej. Po opanowaniu wiedzy z każdego modułu następuje egzamin, a po ich zdaniu student uzyskuje świadectwo ukończenia studiów MBA.

 

MODUŁ 1: Poziom Process Leader - 80h

Wstęp do Zarządzania Procesowego

Tematy:

 • Czym jest proces, rodzaje procesów i ich typizacja
 • Struktura funkacjonalna, a procesowa
 • Karta procesów
 • Mierniki procesów
 • Budowa CTQ dla procesu
 • Praktyczne przećwiczenie zmiany podejścia z procesu silosowego na procesowy

Czas trwania:

20 godzin

Model zajęć:

Case study 2.0

 

Standaryzacja jako fundament zarządzania procesowego

Tematy:

 • Standaryzacja jako element budowy procesu i jej wpływ na zarządzanie procesowe
 • Istota standaryzacji pracy
 • Organizacja procesu poprzez wprowadzenie standardu oraz wizualizacji metod pracy
 • Praktyczne przećwiczenie standaryzacji w procesie
 • Przykłady wdrożeń procesowych w oparciu o standard w procesie

Czas trwania:

10 godzin

Model zajęć:

Partnerskie przedsiębiorstwo produkcyjne

 

Metodyki wykorzystywane w środowisku procesowym (Lean Six Sigma, Kaizen, TQM)

Tematy:

 • Wprowadzenie do Lean (wartość dodana a marnotrawstwo, podejście i zasady wg KAIZEN)
 • Six Sigma na tle innych metodyk doskonalenia
 • Narzędzia analizy przyczyn źródłowych i pilotażowe testowanie rozwiązań
 • Opracowanie planu zapewniającego utrzymanie rozwiązań
 • Problem Solving- efektywne techniki rozwiązywania problemów

Czas trwania:

10 godzin

Model zajęć:

Case study 2.0

 

Symulacja Process Management

Tematy:

 • Wdrażanie rozwiązań i udoskonaleń bazujących na narzędziach Lean Kaizen oraz z zakresu Flow Management
 • Przećwiczenie pracy w modelu silosowym oraz w modelu procesowym
 • Praktyczne ćwiczenie eliminacji marnotrawstwa w procesach
 • Tact i Cycle Time
 • Balansowanie zasobów w procesie - Yamazumi

Czas trwania:

20 godzin

Model zajęć:

Case study 2.0

 

Podejście procesowe wg norm ISO i międzynarodowych standardów doskonalenia

Tematy:

 • Podstawowe zasady tworzenia i nadzoru nad dokumentami
 • Zawartość merytoryczna i forma dokumentacji SZJ
 • Identyfikacja procesów i ich wzajemne powiązania
 • Konstruowanie mierzalnych celów jakościowych
 • Podobieństwa i różnice w podejściu ISO a metodami Lean/Kaizen/Six Sigma
 • Zarządzanie procesem doskonalenia

Czas trwania:

10 godzin

Model zajęć:

Case study 2.0

 

Modelowanie i projektowanie stanu docelowego procesów biznesowych

Tematy:

 • Czym jest BPM
 • Mapa procesu i mapa procesów biznesowych
 • Modelowanie procesów przy wykorzystaniu notacji BPMN
 • Poziomy złożoności opisu procesu
 • Hierarchia procesów
 • Definiowanie architektry procesów biznesowych
 • Podstawowe elementy notacji BPMN
 • Projektowanie stanu docelowego

Czas trwania:

20 godzin

Model zajęć:

Case study 2.0

 

MODUŁ 2: Process Coach - 80h

Zaawansowane techniki mapowania procesów zgodnie z BPMN 2.0

Tematy:

 • Rodzaje przepływów w procesie
 • Techniki modelowania i poziomy kaskadowania modeli, Ćwiczenie grupowe (technika warp paper)
 • Modelowanie procesów i tworzenie modeli procesu przy wykorzystaniu notacji BPMN 2.0
 • Ćwiczenie indywidualne – model współpracy z opisu

Czas trwania:

20 godzin

Model zajęć:

Case study 2.0

 

PR i Promocja strategii wdrażania procesowości w organizacji

Tematy:

 • System motywacyjny pracowników w kulturze procesowej
 • Strategia i sposoby komunikacji o inicjatywach procesowych oraz toczących się projektach w organizacji
 • Narzędzia skutecznej promocji i implementacji PR-u w oragnizacji zarządzanej procesowo
 • Rola Process Managera w promowaniu kultury procesowej

Czas trwania:

10 godzin

Model zajęć:

Case study 2.0

 

Automatyzacja procesów

Tematy:

 • Automatyzacja procesów za pomocą robotów
 • Podstawowe wiadomości o robotach oraz ich typy
 • Podstawy obsługi i programowania robota
 • bezpieczeństwo pracy zrobotyzowanych systemów produkcyjnych oraz usługowych
 • korzyści i efekty poprawy procesu dzięki robotyzacji (przykłady wdrożeń)

Czas trwania:

10 godzin

Model zajęć:

Case study 2.0

 

Zarządzanie projektami procesowymi

Tematy:

 • Planowanie projektu i analiza ryzyka
 • Etapy pracy zespołów projektowych
 • Wskaźniki efektywności kosztowej CPI oraz efektywności harmonogramowej SPI
 • Cykl życia oraz fazy projektu procesowego
 • Pilotaż w projekcie procesowym
 • Projekt biznesowy i projekt procesowego –praktyczne przećwiczenie zależności oraz różnic w podejściu

Czas trwania:

10 godzin

Model zajęć:

Case study 2.0

 

Zarządzanie procesem wdrożenia pracowników na stanowiska pracy

Tematy:

 • Metoda doprowadzania do większej granulacji zadań
 • Narzędzia i techniki wdrażania pracownika w wykonywanie procesów
 • Budowa zastępowalności w zespole poprzez wprowadzenie karty pracy standaryzowanej i Matryc kompetencji
 • Poziomy szczegółowości i etapy wdrażania pracownika na stanowisku pracy
 • Podstawy TWI

Czas trwania:

10 godzin

Model zajęć:

Partnerskie przedsiębiorstwo produkcyjne

 

Audyt procesowy

Tematy:

 • Wprowadzenie do teorii audytu
 • Międzynarodowe standardy audytu i kontroli
 • Warsztat audytorski- planowanie audytu
 • Realizacja zadania audytowego
 • Praktyczne przećwiczenie kompletowania dokumentacji i planu audytu
 • Zarządzanie ryzykiem w trakcie audytu

Czas trwania:

10 godzin

Model zajęć:

Case study 2.0

 

MODUŁ 3: Process Manager - 80h

Zarządzanie organizacją w środowisku procesowym

Tematy:

 • Metody zarządzania w środowisku procesowym
 • Ocena i analiza obecnego stanu procesu
 • Wyznaczanie warunków docelowych procesu
 • Określanie celu procesu
 • Ścieżka dojścia do kolejnego stanu docelowego
 • Planowanie i wprowadzanie jednoczynnikowych eksperymentów
 • Mini PDCA: praca nad ograniczeniami
 • Rutyny codziennej analizy kluczowych procesów
 • Problem Solving

Czas trwania:

10 godzin

Model zajęć:

Partnerskie przedsiębiorstwo produkcyjne

 

Change Management

Tematy:

 • Kontekst zarządzania zmianami (model ADKAR)
 • Zmiana z perspektywy osoby indywidualnej i zmiana z perspektywy organizacji
 • Interesariusze zmiany - identyfikacja i segmentacja
 • Bariery i podejście do komunikacji o zmianie, Kanały komunikacji
 • Oceny wpływu zmiany
 • Osiąganie stanu gotowości do zmiany

Czas trwania:

10 godzin

Model zajęć:

Case study 2.0

 

Process Manager w kulturze procesowej organizacji

Tematy:

 • Zadania Managera Procesu i standardy pracy
 • Metody i techniki radzenia sobie z oporem
 • Kluczowe narzędzia zarządzania zmianą
 • 5 kroków skutecznego wdrażania zmiany
 • Założenia i narzędzia Systemu Sugestii oraz jego korzyści
 • Warunki skutecznego wdrażania zarządzania procesowego przez Managera Procesu

Czas trwania:

10 godzin

Model zajęć:

Case study 2.0

 

Lean Performance Office

Tematy:

 • Wizyta w Lean Service Institute w Fridrichsdorf koło Frankfurtu
 • Warsztat definiujący potrzeby i możliwości wdrożenia narzędzi LPO

Czas trwania:

10 godzin

Model zajęć:

Wizyta w biurze pokazowym Lean Office (Niemcy)

 

Hoshin kanri

Tematy:

 • Hoshin kanri – istota i waga dla organizacji
 • Model biznesowy wg Osterwaldera
 • Przejście z poziomu misji i wizji do poziomu celów strategicznych przedsiębiorstwa
 • Budowa wskaźników procesowych
 • skuteczne kaskadowanie wskaźników – od strategicznych do zespołowych i indywidualnych

Czas trwania:

20 godzin

Model zajęć:

Partnerskie przedsiębiorstwo produkcyjne

 
^