LMCG Instagram

Studia podyplomowe MBA Process Management WSH - zarządzanie procesowe

ORGANIZATOR


PARTNER
MERYTORYCZNY

PARTNER
BIZNESOWY

Dane kontaktowe

Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
ul. Ostrowskiego 22, 53-238 Wrocław
www.handlowa.eu/oferta-edukacyjna/mba/mba-process-management/

Dr Aneta Szymańska
Dyrektor Programu MBA
aneta.szymanska@handlowa.eu 
tel. 71 333 11 11

Dane kontaktowe

LMCG Sp. z o.o. Sp.k
Ul. Ostrowskiego 7/117 
53-238 Wrocław


Ilona Nowicka
Dyrektor Zarządzający
inowicka@lmcg.com.pl
tel. +48 577 791 116Kliknij i zapisz się


LMCG jest partnerem merytorycznym Wyższej Szkoły Handlowej z siedzibą we Wrocławiu. Wspólnie stworzyliśmy ideę organizacji studiów podyplomowych MBA Process Management. Są to jedyne tego typu studia process management w Polsce, odpowiadające na potrzeby kandydatów, którzy chcą uzyskać wiedzę w zakresie zarządzania procesowego w środowisku usługowym. Potwierdzeniem rozwoju kompetencji jest świadectwo ukończenia studiów podyplomowych MBA oraz certyfikat Lean Managera, Lean Coacha oraz Lean Leadera. Zajęcia w ramach studiów podyplomowych MBA Process Management prowadzone są przez profesjonalistów, międzynarodowych praktyków z ogromnym doświadczeniem w branży usługowej oraz w swoich specjalizacjach. W ramach studiów organizowane są prezentacje case study managerów z wiodących firm usługowych oraz w wizyta w Lean Service Institute w Niemczech.

1. Cel studiów

MBA Process Management, a dokładniej mówiąc, studia Process Management, mają za zadanie udoskonalenie kompetencji merytorycznych, analitycznych oraz zarządczych zgodnie z podejściem procesowym. Uwaga skupiona jest głównie na zagadnieniach takich jak: prowadzenie projektów procesowych, zarządzanie zmianą, modelowanie procesów biznesowych oraz ich automatyzacja w kontekście, jakim to jest zarządzanie procesowe organizacją.

Założeniem, jakie przyświecało nam podczas organizacji tego kierunku, jest nie tylko rozwój kompetencji indywidualnych danego uczestnika studiów MBA, ale również przygotowanie przedstawicieli kadry menedżerskiej do zarządzania organizacją zgodnie z podejściem procesowym. Doprowadzić ma to uzyskania przewagi konkurencyjnej danego przedsiębiorstwa poprzez rozwój kompetencji uczestników studiów MBA Process Management. By zrealizować ten cel, korzystamy ze wsparcia praktyków biznesu, firm Partnerskich oraz Lean Service Institute – Partnera zagranicznego.

2. Organizacja studiów

Studia zarządzanie procesowe podczas dwóch semestrów obejmują 240 godzin zajęć. Spotkania prowadzone są w sposób warsztatowy, zajęcia praktyczne przeplatane są symulacjami, grami, ćwiczeniami i dyskusjami z ciekawymi prowadzącymi – praktykami, specjalistami w swoim fachu.

Ze względu na udział osób aktywnych zawodowo, zajęcia odbywają się w trybie niestacjonarnym. Organizowane są maksymalnie 2 zjazdy w miesiącu, w soboty i niedziele, a zajęcia rozpoczynają się o godzinie 8.00 i trwają do godziny 17.00.

3. Adresaci studiów

Studia podyplomowe MBA Process Management adresowane są do wszystkich, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę z zakresu zarządzania, metodologii wdrażania podejścia procesowego w organizacjach usługowych, a także analizy biznesowej. Organizowane przez nas studia kierowane są do właścicieli firm, którzy chcą stale rozwijać swoje przedsiębiorstwa, do menadżerów i kierowników zainteresowanych wykorzystaniem najnowszych trendów z zakresu zarządzania. Zapraszamy także osoby pracujące lub dopiero rozpoczynające pracę na stanowiskach kierowniczych.

4. Korzyści z udziału w studiach podyplomowych MBA Process Management

Uczestnictwo w studiach daje możliwości zdobycia cennego doświadczenia oraz poszerzenia swojej wiedzy. Nasze zajęcia prowadzone są m.in. przez międzynarodowych praktyków biznesu, gwarantujemy uzyskanie świadectwa ukończenia podyplomowych studiów MBA Process Management. W ramach studiów prezentowane są case studies jako przykłady wdrożeń w branży usługowej (instytucje finansowe, Izarządzanie wierzytelnościami, IT). Studenci odbywają również wizytę w Lean Service Institute w Niemczech. Oprócz problematyki związanych z Zarządzaniem Procesami aż 40 procent poruszanych tematów skupia się na zarządzaniu ludźmi. Skutkuje to rozwojem kompetencji zarządczych oraz umiejętności przydatnych w dalszym życiu zawodowym oraz osobistym.

Ukoronowaniem nauki jest projekt wdrożeniowy. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych MBA wydane przez Wyższą Szkołę Handlową we Wrocławiu oraz certyfikaty. Są to certyfikaty: Lean Leader, Lean Coach oraz Lean Manager potwierdzone przez Lean Service Institute.

5. Program studiów

Przekazywana wiedza, organizowane ćwiczenia oraz wszystkie inne zajęcia skupiają się wokół trzech bloków tematycznych, którymi są Metodologia Podejścia Procesowego, Efektywne prowadzenie Projektów Procesowych, w tym dobór narzędzi optymalizacji procesów oraz Strategia Zarządzania Zmianą w organizacji procesowej. Po opanowaniu wiedzy następuje egzamin teoretyczny i praktyczny, a po jego zdaniu student uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych MBA.

 

 

MODUŁ 1: Poziom Lean Leader - 100h

Wstęp do Zarządzania Procesowego

Tematy:

 • Czym jest proces, rodzaje procesów i ich typizacja
 • Struktura funkcjonalna a procesowa
 • Karta procesów
 • Mierniki procesów
 • Budowa CTQ dla procesu
 • Praktyczne przećwiczenie zmiany podejścia z procesu silosowego na procesowy

Czas trwania:

20 godzin

 

Metodyki wykorzystywane w środowisku procesowym 

Tematy:

 • Wprowadzenie do Lean (wartość dodana a marnotrawstwo, podejście i zasady wg KAIZEN)
 • Six Sigma na tle innych metodyk doskonalenia
 • Narzędzia analizy przyczyn źródłowych i pilotażowe testowanie rozwiązań
 • Opracowanie planu zapewniającego utrzymanie rozwiązań
 • Problem Solving- efektywne techniki rozwiązywania problemów

Czas trwania:

10 godzin

 

Symulacja Process Management

Tematy:

 • Wdrażanie rozwiązań i udoskonaleń bazujących na narzędziach Lean Kaizen oraz z zakresu Flow Management
 • Przećwiczenie pracy w modelu silosowym oraz w modelu procesowym
 • Tact i Cycle Time
 • Balansowanie zasobów w procesie - Yamazumi

Czas trwania:

20 godzin

 

Podejście procesowe wg norm ISO i międzynarodowych standardów doskonalenia

Tematy:

 • Podstawowe zasady tworzenia i nadzoru nad dokumentami
 • Zawartość merytoryczna i forma dokumentacji SZJ
 • Identyfikacja procesów i ich wzajemne powiązania
 • Konstruowanie mierzalnych celów jakościowych
 • Podobieństwa i różnice w podejściu ISO i metodach Lean/Kaizen/Six Sigma
 • Zarządzanie procesem doskonalenia

Czas trwania:

10 godzin

 

Modelowanie i projektowanie stanu docelowego procesów biznesowych

Tematy:

 • Czym jest BPM
 • Mapa procesu i mapa procesów biznesowych
 • Modelowanie procesów przy wykorzystaniu notacji BPMN
 • Poziomy złożoności opisu procesu
 • Hierarchia procesów
 • Definiowanie architektry procesów biznesowych
 • Projektowanie stanu docelowego

Czas trwania:

20 godzin

 

Zaawansowane techniki mapowania procesów zgodnie z BPMN 2.0

Tematy:

 • Rodzaje przepływów w procesie
 • Techniki modelowania i poziomy kaskadowania modeli / Ćwiczenie grupowe (technika warp paper)
 • Modelowanie procesów i tworzenie modeli procesu przy wykorzystaniu notacji BPMN 2.0
 • Ćwiczenie indywidualne – model współpracy z opisu

Czas trwania:

20 godzin

 

MODUŁ 2: Lean Coach - 60h

Standaryzacja jako fundament zarządzania procesowego

Tematy:

 • Standaryzacja jako element budowy procesu i jej wpływ na zarządzanie procesowe
 • Istota standaryzacji pracy
 • Organizacja procesu poprzez wprowadzenie standardu oraz wizualizacji metod pracy
 • Praktyczne przećwiczenie standaryzacji w procesie
 • Przykłady wdrożeń procesowych w oparciu o standard w procesie

Czas trwania:

10 godzin

 

PR i Promocja strategii wdrażania procesowości w organizacji

Tematy:

 • System motywacyjny pracowników w kulturze procesowej
 • Strategia i sposoby komunikacji o inicjatywach procesowych oraz toczących się projektach w organizacji
 • Narzędzia skutecznej promocji i implementacji PR-u w oragnizacji zarządzanej procesowo
 • Rola Process Managera w promowaniu kultury procesowej

Czas trwania:

10 godzin

 

Automatyzacja procesów

Tematy:

 • Automatyzacja procesów za pomocą robotów
 • Podstawowe wiadomości o robotach oraz ich typy
 • Podstawy obsługi i programowania robota
 • Bezpieczeństwo pracy zrobotyzowanych systemów produkcyjnych oraz usługowych
 • Korzyści i efekty poprawy procesu dzięki robotyzacji (przykłady wdrożeń)

Czas trwania:

10 godzin

 

Zarządzanie projektami procesowymi

Tematy:

 • Planowanie projektu i analiza ryzyka
 • Etapy pracy zespołów projektowych
 • Wskaźniki efektywności kosztowej CPI oraz efektywności harmonogramowej SPI
 • Cykl życia oraz fazy projektu procesowego
 • Pilotaż w projekcie procesowym
 • Projekt biznesowy i projekt procesowy – praktyczne przećwiczenie zależności oraz różnic w podejściu

Czas trwania:

10 godzin

 

Zarządzanie procesem wdrożenia pracowników na stanowiska pracy

Tematy:

 • Metoda doprowadzania do większej granulacji zadań
 • Narzędzia i techniki wdrażania pracownika w wykonywanie procesów
 • Budowa zastępowalności w zespole poprzez wprowadzenie karty pracy standaryzowanej i matryc kompetencji
 • Poziomy szczegółowości i etapy wdrażania pracownika na stanowisku pracy
 • Podstawy TWI

Czas trwania:

10 godzin

 

Audyt procesowy

Tematy:

 • Wprowadzenie do teorii audytu
 • Międzynarodowe standardy audytu i kontroli
 • Warsztat audytorski- planowanie audytu
 • Realizacja zadania audytowego
 • Praktyczne przećwiczenie kompletowania dokumentacji i planu audytu
 • Zarządzanie ryzykiem w trakcie audytu

Czas trwania:

10 godzin

 

MODUŁ 3: Lean Manager - 80h

Zarządzanie organizacją w środowisku procesowym

Tematy:

 • Metody zarządzania w środowisku procesowym
 • Ocena i analiza obecnego stanu procesu
 • Wyznaczanie warunków docelowych procesu
 • Określanie celu procesu
 • Ścieżka dojścia do kolejnego stanu docelowego
 • Planowanie i wprowadzanie jednoczynnikowych eksperymentów
 • Mini PDCA: praca nad ograniczeniami
 • Rutyny codziennej analizy kluczowych procesów
 • Problem Solving

Czas trwania:

10 godzin

 

Change Management

Tematy:

 • Kontekst zarządzania zmianami (model ADKAR)
 • Zmiana z perspektywy osoby indywidualnej i zmiana z perspektywy organizacji
 • Interesariusze zmiany - identyfikacja i segmentacja
 • Bariery i podejście do komunikacji o zmianie / Kanały komunikacji
 • Oceny wpływu zmiany
 • Osiąganie stanu gotowości do zmiany

Czas trwania:

10 godzin

Model zajęć:

Case study 2.0

 

Process Manager w kulturze procesowej organizacji

Tematy:

 • Zadania Managera Procesu i standardy pracy
 • Metody i techniki radzenia sobie z oporem
 • Kluczowe narzędzia zarządzania zmianą
 • 5 kroków skutecznego wdrażania zmiany
 • Założenia i narzędzia Systemu Sugestii oraz jego korzyści
 • Warunki skutecznego wdrażania zarządzania procesowego przez Managera Procesu

Czas trwania:

10 godzin

Model zajęć:

Case study 2.0

 

Lean Performance Office

Tematy:

 • Wizyta w Lean Service Institute w Fridrichsdorf koło Frankfurtu
 • Warsztat definiujący potrzeby i możliwości wdrożenia narzędzi LPO

Czas trwania:

10 godzin

Model zajęć:

Wizyta w biurze pokazowym Lean Office (Niemcy)

 

Hoshin kanri

Tematy:

 • Hoshin kanri – istota i waga dla organizacji
 • Przejście z poziomu misji i wizji do poziomu celów strategicznych przedsiębiorstwa
 • Budowa wskaźników procesowych
 • Skuteczne kaskadowanie wskaźników – od strategicznych do zespołowych i indywidualnych

Czas trwania:

20 godzin

 

 


6. Kadra dydaktyczna, poznaj swoich mentorów

Studenci mogą liczyć na wymianę doświadczeń w ramach zajęć prowadzonych przez wybitnych specjalistów o międzynarodowym autorytecie, praktyków Lean.


 • Konsultant LMCG realizujący szkolenia, doradztwo oraz wdrożenia w zakresie: standaryzacja, wizualizacja, system 5S, system sugestii pracowniczych, Mapowanie Strumienia Wartości, KPI deployment, Shopfloor Management, Lean Logistic, Linii Modelowych i inne zaawansowane z zakresu LEAN. Trener kompetencji miękkich jak: TWI - instruowanie pracowników.

  Realizował projekty dla: Black Point S. A., WABCO Polska, NSK Steering Systems Europe (Polska) Sp. z o.o.; Instytut Mechaniki Sp. z o.o.; AKTIW Sp. z o.o. oraz w ramach międzynarodowego projektu badawczego Future SME (dotyczący rozwoju nowych metod organizacji i zarządzania) realizowanego przez Komisję Europejską w zakresie 7 Programu Ramowego Badań, Rozwoju Technologicznego i Wdrożeń Unii Europejskiej. Zrealizował około 200 dni warsztatów.

  W ciągu 9 lat pracy zawodowej pełnił funkcję Inżyniera procesu i Koordynatora Lean w Black Point S. A. oraz Kierownika Projektów Lean w Wabco. Aktualnie pełni funkcję Kierownika Logistyki odpowiadając za wdrożenie Lean Logistic. Prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej. Posiada również certyfikat Lean Practitioner i Six Sigma Green Belt. Działa aktywnie w ramach Klubu Koordynatorów Kaizen. i Polskim Stowarzyszeniu Praktyków TWI.

Patryk Szatkowski


 • Konsultant LMCG specjalizujący się w zakresie budowania organizacji opartych na zasadach Lean Management. Praktyk Lean IT (Lean Office) oraz systemowego podejścia do ciągłego doskonalenia. Ekspert metod zwinnych (Kanban, Scrum) w połączeniu z Lean. Realizuje wdrożenia oraz szkolenia z zakresu: Problem Solving, Visual Management, Mapowanie Procesów, zarządzanie transformacją ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki pracy biurowej.

  Manager z 10 letnim doświadczeniem liderskim w globalnych korporacjach (Siemens, Gigaset, Volvo). Pasjonat Lean Management oraz metod zwinnych (certyfikat SCRUM Product Owner). Absolwent podyplomowej Szkoły Project Managera (Octigo) oraz Coachingu Managerskiego (Moderator).

  W ciągu 5 lat realizował z sukcesem projekty wdrożeniowe w Volvo IT transformując globalne zespoły o łącznej wielkości około 1000 osób, jako jeden z coachów, a później liderów programu obejmującego całą organizację (~5000 osób) na 4 kontynentach we współpracy z McKinsey & Company. W ramach realizacji projektów przeprowadził setki szkoleń oraz warsztatów, a także kształcił kadrę wewnętrznych konsultantów. Uzyskane krótkoterminowe oszczędności z prowadzonych projeków średnio przewyższały 20% i znacząco przyczyniły sie do długofalowej poprawy wskaźników businesowych.

  W chwili obecnej zajmuje się rozwojem i utrzymaniem kultury ciągłego doskonalenia, szkoleniem liderów oraz coachingiem kadry managerskiej dla jednostki businesowej w ramach Volvo IT w celu osiągania kolejnych poziomów dojrzałości organizacji lean.

  Ulubiony cytat: „Zacznij od potrzeb” Taiichi Ohno

Damian Gaworski


 • Konsultant LMCG. Projektuje i wdraża systemy zarządzania służące podnoszeniu efektywności organizacji. Specjalizuje się w transformacjach firm usługowych dotyczących Lean Management oraz nowych technologii. Ma doświadczenie w budowaniu społeczności countinous improvment w oparciu o trwałe rozwiązania w postaci systemów sugestii pracowniczych, społeczności RPA, problem solving. Realizuje wdrożenia z zakresu PMO dotyczące budowania funkcji PMO w organizacji jak i nadzoru nad portfelem projektów. Specjalizuje się w wsparciu dużych programów projektów lub zmian strukturalnych w roli change managera, wspierającego realizację celu biznesowego. (planowanie i nadzór nad działaniami mającymi na celu budowanie zaangażowania i minimalizujące opór przed zmianą). Posiada wieloletnie doświadczenie menedżerskie w obszarze budowania strategii biznesowej organizacji, PMO, Lean Management, Analizy Biznesowej, Audytu Wewnętrznego w branży finansowej

  Prowadził lub prowadzi:
  ▪ Warsztaty budowania strategii komunikacji przy dużych zmianach organizacyjnych ▪ Szkolenia w zakresie project managmentu ▪ Warsztaty wdrożeniowe narzędzi lean ▪ Prelekcje dotyczące budowania kultury lean w organizacjach ▪ Audyty procesowe

  15 letnie doświadczenie w projektach to:
  ▪ Zarządzanie projektami strategicznymi (zmiana modelu biznesowego organizacji na model zarządzania macierzowego w oparciu o architekturę procesową, integracje spółek po akwizycji na rynku włoskim i hiszpańskim, transformacja lean managment) ▪ Weryfikacja przebiegu procesów pod kątem eliminacji marnotrawstw ▪ Ponad 10 letnie doświadczenie w realizacji i nadzorze projektów biznesowych (ponad 120 projektów w portfelu) ▪ Implementacja w organizacji systemów zaądzania obejmujących grupy kapitałowe w środowisku międzynarodowym (Hoshin Kanhri – system dystrybucji i wizualizacji celów i projektów wsparty rutynami menadżerskimi w cyklu PDCA) ▪ Uruchomienie zespołów interdyscyplinarnych budujących rozwiązania klasy RPA ▪ Prowadzenie projektów dotyczących implementacji rozwiązań chmurowych na poziomie organizacji(MS Claud 365) i systemów IT opartych o sharepoint online (np. system IT do zarządzania dokumentacją procesową)

Maciej Mańkowski


 • Konsultant LMCG specjalizujący się w zarządzaniu procesowym, pasjonatka rozwoju organizacji poprzez kształtowanie postaw pracowniczych i rozwijanie kompetencji managerskich.

  Propaguje zasady szczupłego zarządzania wspierane ideami wellbeingu.

  Praktyk z ponad 20 letnim doświadczeniem w biznesie. Zarządzała obszarami produkcji, logistyki, administracji i wsparcia sprzedaży w tym w szczególności procesami zakupowymi, obiegiem korespondencji, obsługą nieruchomości, obsługą Klienta itp. Pełniła również rolę dyrektora ds. customer experience odpowiedzialnego za badanie poziomu satysfakcji Klienta i realizację działań w kierunku poprawy kluczowych wskaźników. Współzałożyciel Wellbeing Institute.

  Technik poligraf i absolwentka studiów magisterskich „Marketing i Zarządzanie”

  Ukończyła studia podyplomowe: „Logistyka w biznesie”, „Zarządzanie jakością w nowoczesnej gospodarce”, „Six Sigma optymalizacja procesów”. Certyfikowany Project Manager P2P, Green Belt Six Sigma. Dyplomowany Coach oraz certyfikowany konsultant MTQ 48. Wykładowca studiów podyplomowych WSB Wrocław oraz PWSZ Wałbrzych, realizowała projekty szkoleniowe i optymalizujące procesy dla takich firm jak Aktiw Sp. z o.o., Instytut Mechaniki Sp. z o.o., Polska Izba Mleka, Impel Business Solutions Sp. z o.o., NSK Streering Systems Sp. z o.o., Metsa Tissue Krapkowice Sp. z o.o., KSM Poland Sp. z o.o

  Mówi o sobie: Lubię działać z wizją końca, podzielam opinię Anthony Robbinsa, że „w życiu wielu ludzi wie, co robić, ale mało ludzi robi to, co wie… Nie wystarczy tylko wiedzieć! Musisz podjąć działanie!"

Małgorzata Borowska


 • Konsultant LMCG, Team Manager – Supplier Quality Management, zajmuje stanowisko Managera Działu SQM w firmie Mando.

  Absolwent studiów podyplomowych z zakresu TQM na Politechnice Wrocławskiej. Obecnie absolwent studiów MBA na WSH oraz stypendium AOTS w Japonii;

  Certyfikowany SIX sima Black Belt. Jest odpowiedzialny za realizację procesu zarządzania dostawcami od nominacji do zapewnienia jakości dostaw w seryjnej produkcji. Przeprowadza audyt potencjału, realizuje proces nominacyjny nowych dostawców, monitoruje przebieg procesu APQP; odpowiedzialny za ciągle doskonalenie procesów dostawców i rozwiązywanie problemów jakościowych dostarczanych komponentów. Przeprowadza audyty VDA 6.3.

  Specjalizuje się w obszarze poszukiwania i rozwoju nowych dostawców w branży motoryzacyjnej; ekspert z obszaru zapewnienia jakości dostaw. Prowadzi wewnętrzne treningi z zakresu procesu PPAP, APQP, Problem solving, zapewnienia jakości dostaw w trakcie uruchomienie projektów. Doświadczenie zawodowe zdobywał w takich firmach jak: Faurecia, NSK Stearing Systems. Uczestniczył w tworzeniu nowych fabryk – transfer produkcji z Japonii do Polski. Był odpowiedzialny za uruchomienie łańcucha dostaw dla nowo powstającej firmy Mando. Magister z zakresu Zarządzania przedsiębiorstwem.

Sebastian Bączyński


 • Konsultant Zarządzający LMCG, Six Sigma Black Belt realizujący doradztwo oraz wdrożenia w zakresie metod i narzędzi: TWI, standaryzacja, wizualizacja, system 5S, system sugestii pracowniczych, Problem Solvng, KPI deployment, Hoshin Kanri, Gemba Kanri (Shopfloor Management) i inne zaawansowane z zakresu LEAN. Trener kompetencji miękkich jak: motywowanie, zarządzanie zmianą. Pełniła funkcję Continous Improvement Managera oraz certyfikowanego Audytora BOS w Bombardier Transportation

  Realizowała projekty dla: Bombardier Transportation, MPWiK Wrocław, ABB, Lowara Vogel Polska, JTI Polska, Baumit , Pentair Polska, Stone Master SA, Aryzta, Plastic Omnium, SE Bordnetze Polska, Energetyka, Wielton, MALOW, NIVEA Beiersdorf Polska, Beiersdorf Austria, Organique, KRIS, DANONE Polska, Phoenix Contact, KIEL Polska, Wuppermann Polska, Kaufland, Santander Consumer Bank, BRAAS Monier, EJ Danpol, Vetoquinol Biowet, PKS Ostrowiec Świętokrzyski, Paged Meble, Neapco Europe, Anpharm, Dr Irena Eris, NSK Steering Systems, ZNTK Oława, Instytut Mechaniki, AKTIW, Leader Logistics, NOWAK - Systemy obróbki betonu, Indesit-Whirlpool, Kompozyty, SWM Poland, Polska Izba Mleka, Metsa Poland, Impel Business Solutions,

  Wykładowca na studiach podyplomowych: „Akademia Kaizen” na Politechnice Warszawskiej, SGH w Warszawie, WSIZ w Rzeszowie, PWSZ w Wałbrzychu oraz I edycji MBA Lean Management

  Jako konsultant od ponad siedmiu lat zajmuje się wspieraniem organizacji w ciągłym doskonaleniu poprzez wdrażanie praktycznych i optymalnych rozwiązań. Jest pasjonatem w tym co robi, spełniając się w pracy bezpośrednio przy procesie.

Małgorzata Bednarek-Rybicka


 • Konsultant LMCG realizujący szkolenia, doradztwo oraz wdrożenia w zakresie Six Sigma, 5S, zarządzanie zmianą, rozwój liderów produkcyjnych oraz budowanie procesów biurowych (eskalowanie problemów, przepływ informacji i dokumentów) i produkcyjnych (reorganizacja stanowisk roboczych i eliminacja transportów), wizualizacja danych z SAP. Ekspert w zakresie czasu taktu, FIFO, systemu pull w produkcji małoseryjnej, rozwiązywania problemów (np. wg arkusza A3).

  Six Sigma Black Belt oraz certyfikowany Audytor BOS w Bombardier Transportation. Magister Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ukończył Menedżerskie Studia Podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Pełnił funkcję Międzynarodowego Audytora Bombardier Operating System oraz Kierownika Planowania Produkcji. Wykładowca UE we Wrocławiu na podyplomowych studiach Zarządzania Produkcją oraz na podyplomowych studiach Lean Management organizowanych przez PWSZ w Wałbrzychu.

  Aktualnie realizuje projekty szkoleniowe i doradcze dla takich firm jak: WATS Sp. z o.o., Whirlpool Corporation, IMPEL Business Solutions Sp. z o.o., Kompozyty Sp. z o.o., Instytut Mechaniki Sp. z o.o., Inventronics Sp. z o.o., KARMAR SA, DAKOMA, FANAR

  Pasja: taniec towarzyski, kontakty z ludźmi;
  Motto: Kochaj grzesznika, nienawidź grzechu.

Krzysztof Drozdowski


 • Partner Zarządzający SI Solution are Inside. Trener, certyfikowany coach ICC, Konsultant.

  Od 20 lat pracuje w biznesie i dla biznesu. Wspiera organizacje w budowaniu dojrzałego przywództwa.

  Prowadziła zajęcia na studiach MBA w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu z tematu "Toyota Kata przywództwo i coaching w kulturze lean"

  Jako trener specjalizuje się w szkoleniach z zakresu kierowania ludźmi, zarządzania przez cele, motywowania, ooachingu, zarządzania zmian. Jako coach pracuje z menedżerami nad rozwojem ich kompetencji menedżerskich i osobistych predyspozycji przydatnych w efektywnym realizowaniu zadań.

  Realizowała projekty dla: General Logistics Systems Poland Sp. z o.o, ING Bank Śląski, Europejski Fundusz Leasingowy, BZWBK Leasing, Kruk S.A, Volswagen Bank, Santander Consumer Bank, Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. S.k, BP Polska, Makro Cash and Carry Polska, Selgros, Neonet, Volkswagen,Group Polska Sp , Agrainvest Sp.zo.o, Elektrobudowa SA, Osadkowski S.A, Eltech Centrala Techniczna, Toya S.A, SEAT, PSE Południe, Fortum Heat Polska ,Enion, Spółka Energetyczna JASTRZĘBIE SA, Vattenfall Sales Poland Sp. z o.o., Vattenfall Distribution Poland SA, Elektrobudowa, Południowy Koncern Węglowy, Sanha Polska, Wrigley Polska, Michelin Polska, GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Polska, Lincoln Electric Bester S.A,, Volswagen Poznań Sp.zo.o, Nivea Polska, FAURECIA Fotele Samochodowe, US Pharmacia Sp. z o.o,Fanar Fabryka Narzędzi S.A

  Zrealizowała około 4 500 dni warsztatów.

  Jako wolontariusz, wspiera pacjentów z diagnozą choroby nowotworowej i ich rodziny w procesie zdrowienia. Uczy ich zasad zdrowego życia i radzenia sobie ze stresem w chorobie. Skończyła psychoonkologię. Ceniona za profesjonalizm, uśmiech, spójność i szacunek do człowieka. Siłę i radość czerpie z kontaktów z ludźmi, biegania, zdrowego stylu życia.

Donata Borkowska

^