LMCG Instagram

TWI Doskonalenie Metod Pracy – szkolenie

Cele:

 • Zrozumienie narzędzi doskonalenie procesów małymi krokami
 • Nabycie przekonania o konieczności nieustannego doskonalenia procesów
 • Nabycie umiejętności definiowania problemów w procesach
 • Nabycie umiejętności opomiarowania procesu i obliczania korzyści z doskonalenia
 • Nabycie umiejętności argumentowania korzyściowego na rzecz wdrażania zmian

Czas trwania:

4 dni / 32 godziny lekcyjne

Miejsce:

W firmie


Program:

 • Definicja biznesowa problemu – standard i odchylenie od niego
 • Cztery kroki doskonalenia metod pracy
 • Idea zarządzania oparta na 4M
 • Co to jest czas taktu, czas cyklu, jak należy je liczyć?
 • Analiza strat - MUDA (7 rodzajów strat) i VA-NVA
 • Arkusze obserwacji pracy – SWCT, SWCS
 • Arkusz pracy standaryzowanej - SOP
 • Arkusz obserwacji pracy – diagram spaghetti
 • Analiza ERPU Eliminuj, Redukuj, Połącz Uprość.
 • Kombinacja pracy ludzi, pracy maszyn i materiału + layout SWCT

Efekty:

 • Umiejętność definiowania i opomiarowania problemu
 • Umiejętność opomiarowania strat w procesach
 • Umiejętność analizy procesów i zastosowania narzędzi doskonalenia
 • Umiejętność argumentowani i przekonywania do wdrażania pomysłów doskonalących

Metodologia:

Wstęp teoretyczny

Ćwiczenia indywidualne

Ćwiczenia zespołowe

Symulacje

Gry

GEMBA

Case studies

Filmy/zdjęcia

Dyskusja

 • Ponad 50% czasu pracy na obszarze firmy - doskonalenie procesów
 • Scenki rodzajowe
^